Akreditační komise přerušila jednání o akreditací navazujících oborů fakulty

03.12.2014 00:00

Na minulém zasedání Akreditační komise navrhla omezení akreditace navazujících magisterských oborů fakulty.

Nyní konstatuje zlepšení, ale zároveň přetrvávání podstatných nedostatků. U oboru Hospodářská politika stále trvá na omezení akreditace!

Obor Ekonomická analýza:

Projednávání vyjádření vysoké školy k návrhu AK je přerušeno. AK konstatuje pozitivní změny, které škola v daném oboru učinila, některé podstatné nedostatky však přetrvávají (například kurz Finanční trhy a měnová politika zabezpečuje profesor, jehož úvazky na všech pracovištích přesahují 2 plné úvazky), ale především AK nemůže žádost komplexně posoudit, protože škola neposkytla dostatečné informace. AK požaduje předložit informace v rozsahu formuláře G o novém vyučujícím, který přednáší předmět Mikroekonomie III. Dále AK požaduje předložit sylaby nově zařazeného povinného předmětu Aplikované kvantitativní metody II v rozsahu formuláře D. AK požaduje vyjasnit, zda předmět Makroekonomie III, který byl původně součástí studijního plánu, bude i nadále vyučován, ve vyjádření není tento předmět uveden. AK požaduje, aby škola předložila v současnosti platný studijní plán v rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci. AK požaduje, aby škola v rámci přijímacího řízení nebo v podmínkách pro přijetí dala budoucím studentům jasně na vědomí, že některé předměty studijního programu v češtině budou vyučovány v anglickém jazyce. AK upozorňuje, že podklady i vyjádření školy jsou pro posuzování zpracované nepřehledně, jsou předkládány informace, které jsou irelevantní a naopak nejsou předkládány zásadní informace (životopisy s nejdůležitějšími publikacemi – kompletní bibliografické reference, 5 nejdůležitějších publikací za posledních za 5 let, souhlas nových vyučujících, sylaby nově předkládaných předmětů).

Obor Hospodářská politika:

AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. Zdůvodnění: Personální zabezpečení profilujících předmětů je stále nedostatečné a neodpovídá standardům AK. Dílčí pozitivní změny lze vidět u předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II, ze kterých vychází SZZk z ekonomie, kdy vyučujícímu byl navýšen úvazek o 0,3, tj. z 0,2 na 0,5 úvazku (aby splnil limit, tak si upravil úvazky na dalších dvou školách, přičemž ale na jedné je ve funkci prorektora a smlouvu na VŠE má uzavřenu pouze do ledna 2015). Přesto celkové personální zabezpečení oboru nelze považovat za kvalitní. Nedostatečné zůstává personální zabezpečení profilujících předmětů Finanční trhy a měnová politika, kdy vyučující působí i na dalších institucích v celkové výši úvazků přesahují 2 plné úvazky, a nemůže být v souladu se standardy AK započítán; dále zabezpečení studijního předmětu Makroekonomická analýza, kdy vyučující působí na VŠE pouze v rozsahu 0,2 úvazku a nemá k předmětu relevantní publikace. Přednášky povinného předmětu Ekonomie životního prostředí a ekologická politika jsou zajišťovány vyučujícím, který působí na VŠE pouze na dohodu. Ve vyjádření vysoké školy není uvedeno personální zabezpečení dalšího povinného studijního předmětu Economic Theory of Politics (z důvodu, že jde o předmět bez přednášky, probíhají pouze cvičení), nicméně dle údajů uvedených v aktualizaci kontrolní zprávy je předmět zajišťován dvěma vyučujícími bez Ph.D., přičemž jeden působí na VŠE na dohodu (do prosince 2014) a druhý nemá relevantní publikace ke studijnímu předmětu. Předmět Ekonomie státních zásahů je zajišťován vyučujícím, který publikuje ke zcela jiné
problematice. Přestože garant je publikujícím odborníkem v oblasti hospodářské politiky, je uváděn pouze u diplomového semináře a na výuce se jinak nepodílí. Pokud shrneme, z celkem 10 povinných předmětů je 5 zajišťováno vyučujícími, kteří mají na VŠE plný pracovní úvazek, z nichž pouze 3 mají relevantní publikační činnost, což je v rozporu se standardy AK, které vyžadují zabezpečení většiny profilujících předmětů vyučujícími s plným pracovním úvazkem a kvalitní publikační činností vztahující se k vyučovanému předmětu. Navíc u některých povinných předmětů vstupujících do SZZk je zabezpečení na výrazně nízké úrovni – dohody, úvazek 0,2, celkový úvazek přesahující 2 celé úvazky, chybějící
relevantní publikace. AK upozorňuje, že podklady i vyjádření školy jsou pro posuzování zpracované nepřehledně, jsou předkládány informace, které jsou irelevantní, a naopak nejsou předkládány zásadní informace (životopisy s nejdůležitějšími publikacemi - kompletní bibliografické reference, 5 nejdůležitějších publikací za posledních za 5 let, souhlas nových vyučujících, sylaby nově předkládaných předmětů).

—————

Zpět