Další doktorand na protest ukončil studium

12.09.2013 10:00

Na protest ukončil studium na fakultě Petr Houdek - celý text jeho dopisu  zde .

Nejedná se o první případ, na fakultě na jaře skončil Pavel Kuchař - děkan neoprávněně získal a používal jeho soukromou konverzaci a dodnes to neospravedlnil.

Součástí dopisu je i stížnost na porušování studijního řádu - děkan Ševčík vyměňuje školitele bez souhlasu garanta oboru.

-----------------------------------------------------------

Ing. Petr Houdek, petr.houdek@vse.cz
KIE NF VŠE
 
Proděkan pro studium NF VŠE
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
nám. W. Churchilla 4 130 67 PRAHA 3
 
V Praze dne 12. září 2013
 
Zanechání doktorského studia programu Ekonomie a hospodářská správa, obor Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE
 
Vážený pane proděkane,
ukončuji tímto své doktorské studium na NF. Důvodem je zásadní nesouhlas s jednáním vedení fakulty a zejména Katedry institucionální ekonomie (KIE), který jsem již dříve veřejně proklamoval a kvůli němuž jsem ukončil i svůj zaměstnanecký poměr na NF.
Ač jsem dr. Zajíčkovi, vedoucímu KIE, opakovaně deklaroval, že si s ním nedokáži představit spolupráci, jelikož jeho jednání opakovaně překračuje meze jakéhokoli normálního chování (pro ilustraci: na mou žádost odpovídá, že jej mám soudně žalovat), nechal se nelegitimně jmenovat mým školitelem. Pod jeho „vedením“ nespatřuji v pokračování studia žádný smysl, rovněž nechci studovat na fakultě, jejíž představitelé bez jakéhokoliv zaváhání porušují závazné předpisy.
Dr. Miroslav Zajíček, resp. děkan, doc. Miroslav Ševčík, porušili Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „studijní řád“), jelikož dle článku 4, odst. 2 „Školitele jmenuje a odvolává děkan na základě návrhu garanta oboru“. Jak je patrné z přiloženého dopisu dr. Zajíčka ze dne 17. 7. 2013, děkan zjevně rozhodl o změně mého školitele na základě jeho žádosti, nikoliv dle návrhu garanta oboru. Můj školitel, Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D., navíc neobdržel žádné rozhodnutí o tom, že by byl odvolán. Přesto byl dr. Zajíček mým školitelem jmenován, jak mne 29. 7. 2013 informovala studijní referentka NF, paní Alena Šalbabová a jak je patrné i z ISIS. Vedle toho dr. Zajíček není význačným odborníkem v oblasti mé disertační práce, jelikož v oboru nikdy nic nepublikoval, nikdy o něm nepřednášel, ani se jím jinak nezabýval, čímž jeho jmenování porušuje i článek 4, odst. 1 studijního řádu.
Tento dopis posílám i RNDr. Ivě Hejdučkové z OKIS VŠE a prorektorce pro vědu a výzkum VŠE, prof. Ing. Stanislavě Hronové, CSc., do jejíž agendy doktorské studijní programy spadají, s žádostí o prošetření jmenování školitelů na NF VŠE. Dle mých informací k podobnému porušování studijního řádu docházelo v tomto roce i u dalších studentů doktorského studia na NF.
 
S pozdravem
 
Příloha
Dopis dr. Zajíčka ze dne 17. 7. 2013 s žádostí o vlastní jmenování
 
Na vědomí
RNDr. Iva Hejdučková (OKIS)
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. (prorektorka pro vědu a výzkum VŠE)

—————

Zpět