Dopis Marka Mičúcha k jeho odchodu z fakulty

19.12.2012 00:00

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

možno sa k vám v uplynulých týždňoch dostala informácia o mojom odchode z katedry a fakulty vôbec. Táto informácia je pravdivou. Môj pracovný pomer skončí na základe dohody 31. 12. 2012.

Aby som predišiel možným dezinterpretáciám o dôvodoch môjho odchodu, dovolím si heslovite artikulovať najdôležitejšie príčiny, ktoré ma viedli k tomuto neľahkému životnému rozhodnutiu.

Situácia na katedre
Spôsob odmeňovania sa zmenil z motivačného na demotivačný. Odmeny za výkony podľa známeho sadzobníku mi boli vyplatené iba s veľkými problémami a až po viacnásobnom pripomenutí a garanciou samotného dekana NF. Domôcť sa ich znamenalo prejsť si ponižujúcim procesom. Toto nebolo na katedre praxou. Navyše, nemôžem sa vyhnúť presvedčeniu, že prieťahy vo vyplatení platieb za extra výkony (o vyplatení odmien v pravom zmysle slova ani nehovoriac) súvisia s mojím podpisom pod Peticí za transparentní vedení Národhospodářské fakulty1, čo nepovažujem za správne.

Nemôžem si nevšimnúť, že na katedre už nepôsobia (Bartoň, M.A., Bc. Šeneklová od 1. 1. 2013), či pôsobia iba s veľmi malou angažovanosťou (dr. Hudík, dr. Bolcha) viacerí z kolegov, korí v uplynulých rokoch tvorili veľmi silný mladý tým s plným nasadením pre katedru a jej zlepšovanie. Pokiaľ bola katedra ekonómie dlho vnímaná ako atraktívne a prestížne pracovisko, ktoré vťahuje, tak dnes mám pocit práve opačný, že skôr svojich členov odstreďuje.

Situácia na fakulte
Zmenila sa atmosféra na fakulte. K zmene došlo v uplynulom roku a intenzívne v priebehu zimného semestra a ja túto zmenu silne vnímam. Kroky dekana fakulty, ktoré našli odraz vo vyššie uvedenej petícii rozdelili fakultu na dve skupiny. Viacerí kolegovia, s ktorými som si dovtedy rozumel, si naraz držia odo mňa odstup, pretože som „z tej druhej strany“, ktorá vyjadrila podporu odvolanému vedúcemu katedry institucionální ekonomie dr. Lipkovi. Úprimnosť a srdečnosť vzťahov, nie je ani zďaleka taká, akú si ju ešte z nedávnej doby pamätám.

Petícia volala po transparentnom vedení a rozhodovaní dekana NF. Šlo zjavne o naivnú požiadavku. Po dohode o rozviazaní môjho pracovného pomeru (polovica októbra), bol bez jedinej informácie a môjho vedomia prevedený kurz 5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů z katedry ekonomie na katedru institucionální ekonomie pre letný semester. Ide pritom o predmet, pri zrode ktorého stál a personálne2 ho zorganizoval doc. Schwarz a spolu sme ho štyri roky (9 semestrov) viedli. Obsahovo najviac prislúcha katedre ekonómie. Kurz bol pritom riadne predaný Ing. Rodovi, aby bola zaručená jeho kontinuita. Zjavne ide o atraktívny kurz, keďže došlo k jeho okamžitému presunu. Kurz je vedený až v tretej triede povinnosti (celoškolsky voliteľný) a i napriek tomu ho navštevuje v semestri bežne viac ako 100 študentov, pričom veľká časť z nich sú študenti ostatných fakúlt. Prevádzanie kurzov neohlásene, bez širšej diskusie a zdôvodnenia užitočnosti prevodu transparentnosť vedenia fakulty určite neposilňujú3. Dovolím si tvrdiť, že neohlásené prevody kurzov podporujú tézu o koncentrácii moci dekanom NF, na ktorú upozornil prof. Šíma4 v liste z 18. 10. 2012.

Zhrubol spôsob komunikácie na fakulte. Ešte v roku 2011 som bol konfrontovaný s hlasnou argumentáciou dekana NF, v ktorej požadoval zmeniť proporciu českej a anglickej výučby v kurze Makroekonomie II v prospech českej. Bol to jeden z dôležitých dôvodov mojej rezignácie na post zástupcu vedúceho katedry ekonómie, ktorú som podal 30. 6. 2011.

Pre mňa nepochopiteľnou bola i odpoveď člena akademického senátu prof. Macháčka na podnet5, ktorý som podal spolu s Mgr. Minárikom Akademickému senátu NF ohľadne diania na fakulte dňa 9. 10. 2012. Podanie podnetu súviselo s presvedčením, že zasadanie Akademického senátu NF je práve tým pravým priestorom k vecnej diskusii o dianí na fakulte. Jedinou odpoveďou na náš podnet zo strany senátora prof. Macháčka bol však iba káravý email upozorňujúci na pravopisnú chybu v jeho texte6.

Je možné, že viaceré z uvedených príčin môjho odchodu nevnímate, či nevnímate ako problémové, čo môže byť odvodené od vášho väčšieho nadhľadu, alebo naopak, mojou prílišnou citlivosťou. Pre mňa dôležité sú a to natoľko, že po 9 akademických rokoch, ktoré považujem za veľkú životnú (odbornú i sociálnu) investíciu, opúšťam fakultu súc si vedomý všetkých nákladov s tým spojených. Avšak, pri súčasnej situácii na fakulte sa moja druhá najlepšia príležitosť nezotrvania javí lepšia ako zotrvanie, preto som sa rozhodol k odchodu. 

S viacerými z vás sa už zrejme nebudem mať možnosť stretnúť do konca roku osobne. Prajem vám aspoň touto cestou radostné vianočné sviatky a mnoho životných i osobných úspechov na pracovisku, ktoré budete mať radi.


Marek Mičúch
V Prahe, dňa 19. 12. 2012
Zaslané na: mailové skupiny KEKE a PhDKEKE
Na vedomie: dekanovi NF
prodekanom NF
predsedovi AS NF

1 https://www.zatransparentnivedeni.cz/
2 V kurze prednášajú generálni riaditelia, predsedovia predstavenstiev a partneri najväčších českých firiem.
3 Kurz bol do 10. 12. 2012 vedený pod katedrou institucionální ekonomie, ako kurz otvorený pre zápis do letného semestra. Až po následnej intervencii a vyjadrení nesúhlasu s takýmto postupom bol späť prevedený na katedru ekonómie, čo je možné skontrolovať v systéme ISIS v sekcii Statistiky registrací předmětů, pre obdobie LS2012/2013.
4 https://www.zatransparentnivedeni.cz/reactions/
5 https://www.zatransparentnivedeni.cz/reactions/
6 Podnet bol napísaný v českom jazyku, obidvaja jeho autori sú Slováci.

—————

Zpět