Dopis o praktikách na fakultním senátu

03.06.2013 00:00

Senátor fakultního senátu Ján Selep poslal celoškoslému senátu tento dopis:

Vážení členovia predsedníctva akademického senátu VŠE,
 
chcel by som Vás požiadať o pomoc pri riešení problémov na Národohospodářské fakultě (NF). Ako senátor fakultného senátu NF som dúfal vo vyriešenie problému v rámci NF. Bohužiaľ však musím konštatovať, že AS NF, orgán kde by sa mali podobné záležitosti riešiť, je nefunkčný pre akúkoľvek plodnú diskusiu o probléme. Vyššie uvedené netvrdím z dôvodu, že AS NF hlasuje väčšinovo proti mojim názorom, ale z dôvodu neprofesionálneho a zaujatého vedenia zasadaní predovšetkým zo strany doc. Jána Pavlíka. Myslím tým:
 
1) Vplyv dekana doc. Miroslava Ševčíka na vedenie zasadaní. Počas zasadaní AS NF má doc. Ševčík vplyv na to, komu bude udelené slovo, o čom sa bude hlasovať a kedy bude zastavená diskusia o bode. Okrem zásadného porušenia princípov kontrolných orgánov to považujem aj za obchádzanie paragrafu 26, odseku 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
 
2) Predseda senátu patrí sám k jednej zo strán sporu. Doc. Pavlík systematicky zneužíva svoje právomoci vyplývajúce z funkcie predsedu senátu. Jedným z príkladov je poskytnutie senátorom čas 4 hodiny a 54 minút na vyjadrenie sa k programu zasadania a jeho prípadné pripomienkovanie.
 
3) Zápis zo zasadania nekorešponduje s realitou. Bohužiaľ, AS NF dlhodobo odmieta audiovizuálny záznam zasadania po vzore AS VŠE. Napriek tomu však viacerí svedkovia môžu potvrdiť jeho nekonzistentnosť, kedy je napr. v bode 4.6. zápisu zo zasadania zo dňa 3. 4. 2013 vyjadrenie doc. Ševčíka, ktoré však nikdy nezaznelo.
 
4) Hlasovanie o zahrnutie do zápisu. Na poslednom zasadaní senátu dňa 20.5.2013 sa po mojom prehlásení a následnej explicitnej žiadosti o zapísanie do zápisu hlasovalo o samotnom zápise, kedy zápis nebol senátom schválený. Považujem to za pokus o orwellovskú manipuláciu s realitou, ktorej odmietam byť súčasťou.
 
5) Vypracovanie analýzy vedenia AS NF k súčasnej situácii na NF. Dňa 20.5.2013 vedenie AS NF prezentovalo analýzu súčasnej situácie na NF. Namiesto objektívnej analýzy sme sa však, podľa môjho názoru, dočkali len pokračovania názorov vedenia AS NF skryté za slovo “analýza”. Predovšetkým, závery Analýzy sú často v protiklade sami so sebou. Nerozumiem napr. ako mohli autori použiť empirické metódy na presné identifikovanie 5 segmentov účastníkov “štvavej kampane proti dekanovi NF”, tvrdiť, že týchto účastníkov je “približne 20” a zároveň prehlásiť, že nikoho do týchto piatich segmentov nezaradili. Považujem tento akt za zneužitie AS NF k diskreditácii oponentov.
 
6) Ignorovanie podnetov členov AS NF. Dňa 27.3.2013 som predsedovi senátu zaslal 4 dokumenty, ktoré som žiadal prejednať na najbližšom zasadaní. Konkrétne sa jednalo o (1) úpravu Volebního a jednacího řádu AS NF, (2) Etický kódex, (3) Návrh akademických slobôd a (4) list Ing. Mgr. Petra Koblovského, PhD. O deň neskôr, 28.3.2013 som tieto dokumenty doručil aj na dekanát NF, kde som dostal aj potvrdenie o prevzatí. Napriek žiadosti neboli dokumenty predmetom jednania ani jedného z nasledujúcich dvoch zasadaní AS NF.
 
7) AS NF sa pravidelne vyjadruje k závažným veciam, ktoré neboli poskytnuté senátorom k preštudovaniu. Program posledného zasadania bol na jeho začiatku bez predchádzajúceho upozornenia rozšírený o hlasovanie o (1) zložení disciplinárnej komisie, (2) vyjadrenie sa kvýsledkom interného auditu prebiehajúceho na NF VŠE, (3) odvolaní doc. Stellnera a doc. Šťastného z Vedeckej rady NF VŠE a (4) vyjadrenie sa AS NF k zasadaniu AS VŠE a k
zaujatosti Ing. Miroslava Svobodu a jeho zmanipulovaní zápisu zasadania AS VŠE z dňa 22.4.2013. Senát o veci hlasoval napriek nemožnosti sa bližšie zoznámiť s faktami všetkými senátormi AS NF.
 
8) AS NF sa snaží diskreditovať nepravdivými vyhláseniami senátorov AS VŠE. Predovšetkým s ohľadom na predošlé body je viac ako paradoxné vyjadrovanie sa AS NF k zápisu AS VŠE a obviňovanie jedného zo senátorov z jeho zmanipulovania. Zvlášť paradoxné je toto vytváranie konfliktu medzi AS NF a AS VŠE ak pre overenie zápisu AS VŠE existuje autentický audio-vizuálny záznam a AS NF takýto záznam dlhodobo odmieta povoliť. 
 
Vyššie uvedené vrhá tieň netransparentnosti na akademický senát NF a podkopáva aj jeho vážnosť. Som preto presvedčený, že AS NF stratil mandát vyjadrovať sa k momentálnej napätej situácii na NF.
 
S pozdravom,
Ján Selep
V Prahe, dňa 3. 6. 2013
 
Autor je študentom magisterského programu Ekonomická analýza na NF VŠE, magisterským
študentom IES FSV Univerzity Karlovej a členom akademického senátu NF.

—————

Zpět