Dopis o praktikách na fakultním akademickém senátu

01.12.2013 00:00

Doc. Schwarz je členem jak akademického senátu Národohospodářské fakulty, tak akademického senátu celé VŠE. V dopise svým kolegům v celoškolském senátu popisuje, jaké neuvěřitelné praktiky se objevují na fakultním senátu. (Už jsme o nich psali tady a tady.)

Praha, 1. prosince 2013
Vážení kolegové,
dovoluji si Vás informovat o praktikách omezujících můj výkon funkce člena Akademického senátu NF VŠE:
1)      Na zasedáních AS NF VŠE mně opakovaně nebylo umožněno svobodně vystoupit ani v bodě Různé. Jako důkaz přikládám přepis audio-záznamu ze zasedání AS NF VŠE 13. 11. 2013 (příloha 1) a svou žádost o doplnění zápisu ze zasedání AS NF VŠE dne 23. 10. 2013 (příloha 2).
2)      Má vystoupení na zasedáních AS NF VŠE jsou v zápise ze zasedání zmanipulovaná. Jako důkaz přikládám svou žádost o doplnění zápisu ze zasedání AS NF VŠE dne 23. 10. 2013 a oficiální text zápisu (přílohy 2 a 3).
3)      Mimo to, že předseda AS NF VŠE Ján Pavlík některá vystoupení v zápise překrucuje, jiná vystoupení do zápisu rovnou odmítá zařadit (důkaz v příloze 1), případně o zařazení do zápisu dává absurdně hlasovat, přestože dotyčný senátor explicitně žádal, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno. (Další důkaz lze najít v dopise Jána Selepa, člena AS NF VŠE, který byl projednáván na zasedání AS VŠE dne 10. 6. 2013, příloha 5.)
4)      Předseda AS NF VŠE Ján Pavlík opakovaně odmítá zařadit na program jednání návrhy některých senátorů, a to s nepravdivým argumentem, že se senát vyjadřuje pouze k otázkám uvedeným v § 27 bodech 2a) a 2b) vysokoškolského zákona a odmítá brát uvedené body jako demonstrativní výčet. Sám přitom běžně zařazuje k jednání návrhy, které těmto bodům nevyhovují. Jako důkaz přikládám přepis audiozáznamu ze zasedání AS NF VŠE 13. 11. 2013 (příloha 1).
5)      Zasedání AS NF VŠE fakticky řídí děkan NF VŠE Miroslav Ševčík. Jsem přesvědčen, že účelem „pokořujícího“ jednání vůči mně, bývalému děkanovi NF VŠE, je zastrašení ostatních členů akademického senátu, především studentů, před jakoukoli snahou o projevení odlišného názoru od stanoviska vedení fakulty. Přitom za vedení fakulty vystupuje a dokumenty podepisuje předseda AS NF VŠE Ján Pavlík (důkaz v příloze 4), což považuji za stejně nelegitimní jako děkanovo řízení zasedání AS NF VŠE.
Jakékoli pokusy o to, aby zasedání AS NF VŠE probíhala podle práva a podle dobrých mravů, dosud končí neúspěchem. Výsledkem je prohlubující se frustrace ze silového a ponižujícího chování nejvyšších představitelů NF VŠE (která, přiznávám, způsobila, že ani já jsem, bohužel, kvůli tomu na předposledním zasedání AS NF VŠE neudržel nervy na uzdě). V situaci, kdy jsou nejen členové AS NF VŠE, ale i další členové akademické obce NF v závislém postavení na děkanovi, který s podřízenými jedná z pozice síly, standardní demokratické procesy na akademické půdě selhávají.
Vážení kolegové, nevím, jaké realistické řešení k nápravě nestandardních senátních jednání na NF VŠE navrhnout. Přinejmenším však považuji za svoji povinnost vás, členy nejvyššího samosprávného orgánu VŠE, o této situaci informovat.
S pozdravem,
 
 
Jiří Schwarz
člen Akademického senátu NF VŠE
a člen Akademického senátu VŠE
 

—————

Zpět