Dopis Petera Bolchy vysvětlující jeho odchod

22.02.2013 00:00

Peter Bolcha, který v minulosti výrazně pozdvihl úroveň výuky ekonomie na fakultě, odešel již v roce 2012. Ale nadále učil aspoň jeden kurz externě. Teď avizoval úplný odc hod ve svém dopisu vědecké radě NF:

 

Vážení členovia Vedeckej rady Nárohodopodárskej fakulty VŠE v Prahe,
Vážení členovia akademickej obce,
 
vzhľadom na súčasnú situáciu na NF VŠE považujem za nutné vyjasniť svoj odchod z NF VŠE, ktorý začal v letnom semestri 2011 a vyúsťuje k ukončeniu spolupráce po doprednášaní kurzu 5EN306 Aplikované kvantitativní metody v práve prebiehajúcom semestri. Keďže si uvedomujem vzácnosť času ctených čitateľov a potenciálnu únavu z čítania prehlásení v poslednej dobe, budem veľmi stručný a detalinejší popis umiestňujem do textu v prílohe.
 
Môj odchod začal v júni 2011, keď som po dokončení dizertácie odmietol návrat do pozície zástupcu vedúceho Katedry ekonomie a návrat na plný úväzok. Dôvodmi týchto rozhodnutí bol predovšetkým môj nesúhlas s niektorými krokmi dekana NF v letnom semestri 2011 a plánovanou zmenou vo vedení KEKE. Môj nesúhlas bol síce spojený s obsahom prevedených a plánovaných krokov, ale jadrom problému bol spôsob ich komunikácie a odopretím dialógu o nich.
 
Môj odchod dovŕšujem ukončením spolupráce od nasledujúceho semestra (ZS2013), keď prestanem prednášať dva povinné kurzy (ktoré som pre NF vytvoril a garantujem) a odmietam prijímať k vedeniu nové bakalárske a diplomové práce. Tento krok je vyjadrením protestu proti spôsobu komunikácie a rozhodovania vedenia NF v posledných mesiacoch, ako aj voči obsahu týchto rozhodnutí. Takzvanou poslednou kvapkou bola reakcia súčasného vedenia NF na nedávny incident a následné zaobchádzanie so študentkami (abc) Ludmilou Hadincovou, Hanou Mariou Smrčkovou a Markétou Vaněčkovou. Takéto zaobchádzanie považujem za nielen neprimerané, ale na akademickej pôde neprípustné a nepoznám dôvod, ktorý by ho ospravedlnil.
 
Dovoľujem si vyzvať všetkých ctených členov vedeckej rady ako aj všetkých ostatných členov akademickej obce, aby dnes a v budúcnosti použili svoje právo rozhodovať o vývoji fakulty, a aby tak učinili s najlepším svedomým a s ohľadom na kvalitu vzdelávania na tejto inštitúcii.
 
Zároveň vyjadrujem solidaritu všetkým študentom a zamestnancom, ktorým prevádzaná politika vedenia fakulty či katedier NF spôsobili ujmu.
 
Na záver by som sa chcel poďakovať za výbornú spoluprácu zo strany mnohých kolegov počas môjho pôsobenia na NF roku 2005 a tiež za všetky pozitívne odozvy od študentov, ktoré si nielen veľmi cením, ale boli, sú a budú základnou hnacou silou mojej snahy.
 
S úctivým pozdravom
Peter Bolcha, Ph.D.
V Prahe 22. 2. 2013

 

—————

Zpět