Petr Houdek: další porušení předpisů děkanem Ševčíkem

14.10.2013 10:00

Doktorand Petr Houdek nedávno na protest ukončil studium poté, co mu byl proti předpisům vyměněn školitel.

Tím ale porušování předpisů děkanem Ševčíkem zdá se neskončilo jak ukazuje nynější stížnost Petra Houdka:

Ing. Petr Houdek, petr.houdek@vse.cz
bývalý člen KIE NF VŠE a doktorand tamtéž
 
Děkan NF VŠE
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
nám. W. Churchilla 4 130 67 PRAHA 3
 
V Praze dne 14. října 2013
Žádost o sdělení informací a žádost o přezkum Vašeho rozhodnutí ze dne 16. 9. 2013/11717
 
Pane děkane,
poté, co jsem na protest proti Vašemu „vedení“ fakulty a kvůli nelegitimnímu přiřazení školitele zanechal doktorského studia (vizte mé prohlášení a stížnost ze dne 12. 09. 2013), bylo mi odebráno vedení všech diplomových prací. A to pod neuvěřitelnou záminkou, že už na NF VŠE nepůsobím; přestože mně a mým studentům bylo vedoucím katedry ekonomie NF opakovaně písemně slíbeno, že práce dovedu i po svém odchodu z NF (dokonce mi sekretářka katedry písemně nabídla dohodu o provedení práce). Nebudu dále situaci komplikovat a půlroční až roční vedení těchto diplomových prací považuji za utopený náklad. Chtěl bych Vás však požádat o sdělení, na základě jakého předpisu jsem byl zbaven prací, u nichž jsem byl jejich řádně schváleným vedoucím. Jen, abych do budoucna věděl, jaká norma stojí nad slovem a rozhodnutím vedoucího katedry.
A ještě jedna drobnost. Dovolte mi, abych Vás upozornil, že dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále „zákon o vysokých školách“), § 56, je dnem ukončení studia den, kdy bylo vysoké škole doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia. Tzn. poté, co jsem doručil fakultě své prohlášení o zanechání studia, přestal jsem být studentem. Nemůžete mi proto studium několik dní poté sám „ještě jednou“ ukončit, jak jste svým rozhodnutím zcela nepochopitelně učinil. Dle článku 24, Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na VŠE v Praze, můžete o ukončení studia rozhodnout jen pro neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu, což zcela zjevně není tento případ.
Vaše rozhodnutí je, jak věřím, mimo zákon a žádám Vás proto, abyste jej zrušil, resp. věc postoupil rektorovi VŠE, prof. Ing. Richardu Hindlsovi, CSc. Chápu maximu ekonomie „de gustibus non est disputandum“ a to, že protizákonné ukončování studia může být Váš nový koníček, jak jste demonstroval i u mého kolegy, Ing. Mgr. Pavla Minárika, Ph.D. Doufám však, že rektor VŠE Vašemu hobby dodá i druhou stranu mince, tedy že Vašemu jednání bez opory v zákoně dodá i náklady.
Jako už je u mých dopisů Národohospodářské fakultě VŠE pod Vaším vedením zvykem, posílám jej na vědomí i Oddělení kontroly, informací a stížností, aby prošetřilo, zda mstivé a amorální jednání Vás a některých Vašich spolupracovníků spadá pod pravidla a směrnice VŠE.
 
S pozdravem
 
Na vědomí
RNDr. Iva Hejdučková (OKIS)
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (rektor VŠE)

—————

Zpět