Žádost k akademickému senátu NF od Josefa Šímy

05.10.2012 00:00
Žádost o projednání kroků vedení fakulty porušujících akademickou svobodu na NF

Vážení členové AS NF VŠE,
kroky vedení NF a KIE z minulých dnů mne vedou k přesvědčení, že na NF je vážně pošlapávána akademická svoboda, a stejně tak standardy komunikace na akademické půdě. Dne 3. 10. byl zveřejněn otevřený dopis osmi členů KIE akademické obci NF, ve kterém vyjadřují „znepokojení nad kroky vedení Národohospodářské fakulty“ a z toho vyplývající závěr, že na „nové“ katedře institucionální ekonomie bohužel nevidí svou budoucnost. Jako jeden ze spoluautorů tohoto dopisu jsem jej ve snaze komunikovat jeho závažný obsah členům akademické obce vyvěsil na dveře své kanceláře – prostor, který na univerzitách po celém světě mj. právě k tomu účelu slouží. Bohužel jsem následně přistihl vedoucího katedry M. Zajíčka, jak otevřený dopis odstraňuje a odnáší ho. Oslovil jsem neprodleně děkana fakulty, abych ho na tuto – dle mého přesvědčení skandální a nedůstojnou – skutečnost, jež je zcela v rozporu s akademickými standardy, upozornil a požádal jsem pana děkana, zda by nemohl otevřený dopis umístit na webové stránky fakulty či katedry, aby byl tento dokument – obsahující velmi zásadní sdělení profesorů, docenta a asistentů katedry – dostupný a každý člen akademické obce se mohl s jeho nezkresleným obsahem seznámit.
K mému nemilému překvapení jsem byl děkanem informován, že destabilizuju katedru a že „jestli vedoucí katedry sundal nějaký papír ze dveří kanceláře…, tak to je jeho věc“. Děkan dále dodal, že „to není ‘má kancelář‘, jak píšeš, pouze v ní sedíš - myslím, že teorii vlastnických práv znáš dost dobře, ne?“. V tomto okamžiku jsem pochopil, že u pana děkana jen stěží najdu zastání při volání po dodržování elementárních pravidel normální akademické komunikace.
Jelikož jsem byl neustále tázán členy akademické obce, kde si mohou přečíst znění otevřeného dopisu, zajistil jsem jeho publikování na stránkách KIE (Katedry, kterou jsem zakládal a po řadu let spolubudoval, a tudíž mi na jejím fungování velmi záleží.) Odtud byl během krátké doby na příkaz vedoucího katedry odstraněn a všem členům katedry byla odebrána editační práva, která dosud, po celou dobu existence katedry měli.
Ctění členové akademického senátu. Jsem přesvědčen, že události posledních dnů nelze nechat bez povšimnutí. I když ponecháme stranou podstatu onoho znepokojení, které členové KIE v dopise vyjadřují, je zcela neslučitelné s akademickými svobodami, aby sepsání krátkého otevřeného dopisu drtivé většiny členů jedné z kateder NF VŠE vyvolalo takovýto sled kroků vedení fakulty a katedry, jež popsanými způsoby znásilňují akademické svobody a brání komunikaci se členy akademické obce. Žádám Vás, abyste se v rámci svého příštího zasedání výše uvedenými skutečnostmi zabývali.

prof. Josef Šíma, Ph.D.
KIE

—————

Zpět