Žádost Petra Koblovského vědecké radě Národohospodářské fakulty

12.11.2013 00:00

Petr Koblovský napsal žádost vědecké radě fkaulty:

Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. (Yale)
student doktorského studia, KIE, NF, VŠE
 
V Praze dne 12. listopadu 2013
 
Vážení členové vědecké rady,
byl jsem informován, že na zítřejším zasedání budete projednávat návrh týkající se jmenování Dr. Miroslava Zajíčka mým školitelem v doktorandském studiu a zároveň vedoucím mé disertační práce. Protože tento krok nelze ani při nejlepší vůli považovat jako konstruktivně vedoucí ke zlepšení úrovně vědecké a badatelské práce na NF VŠE, obracím se na vás jako na nejvyšší vědeckou autoritu na fakultě s žádostí o zamítnutí či nepodpoření tohoto návrhu. Předpokládám, že stejně jako mně i vám jde především o pokračování budování dobrého jména fakulty ve vědecko-výzkumné činnosti, které je tímto nevysvětlitelným návrhem děkana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., ohroženo. Zásadní zhoršení kvality mého vědeckého výstupu a zároveň dobrých a konstruktivních vztahů mezi badateli by bylo nevyhnutelné díky následujícím důvodům.
 
1. Dr. Zajíček má pramalé zkušenosti s vedením vědeckých prací.
Dle informací z ISIS vedl Dr. Zajíček dosud pouze hrstku diplomových prací a nelze dohledat, že by kterákoliv z jím vedených prací získala jakékoliv ocenění. (V kontrastu s několika mnou vedenými pracemi.) Nedovedu si představit, že by Dr. Zajíček, který sám s ohledem na své dosažené vzdělání zřejmě napsal méně absolventských prací než já a nikterak neexceluje s ohledem množství a kvalitu konzultovaných prací, by byl vhodnou osobou pro vedení mé disertační práce.
 
2. Dr. Zajíček dosud nemá žádnou významnou publikační činnost.
Nemohl bych mít jakýchkoliv výhrad, kdyby se mým školitelem stal někdo, kdo dostatečně publikoval v zahraničním či jakémkoliv odborném tisku. Toto však není případ Dr. Zajíčka, který až na několik studií a několik desítek článků v populárním občasníku Terra Libera nemá žádné významné publikace. Jsem přesvědčen, že ve své praxi advokáta jsem napsal obdobné množství odborných studií, tematicky užších ale analyticky srovnatelných s těmi, které publikoval Dr. Zajíček. Snad jediným akademickým úspěchem překračujícím mou publikační činnost je nedávný spoluautorovaný working paper, se kterým Dr. Zajíček bezostyšně a nevkusně objíždí kdejakou konferenci (Standardní akademik představí svůj WP na omezeném množství významných konferencí či ještě lépe univerzitních workshopů a nečiní si ze své domácí akademické instituce cestovní kancelář). Nechci snižovat přínos Dr. Zajíčka k tomuto WP, nicméně v akademickém světě se proslýchá, že jediným jeho spoluautorským přínosem k tomuto paperu bylo poskytnutí fakultní laboratoře k provedení analyzovaného experimentu.
 
3. Dr. Zajíček má minimální zkušenosti z praxe.
Děkan NF VŠE doc. Ševčík několikrát veřejně apeloval, že by vyučující měli mít praktické zkušenosti. Beru to jako validní bernou minci nastoleného trendu fakulty. I v tomto kritériu však Dr. Zajíček významně pokulhává ve srovnání s tím, koho má školit. V kontrastu s mými cca 8 lety praxe v zaměstnaneckém poměru a cca 5 lety výkonu samostatné advokacie se Dr. Zajíček nemůže pyšnit ani zlomkem podobných praktických zkušeností - alespoň dle jím publikovaného životopisu. Různá konzultanství (spíše akademické povahy) a několikaměsíční pracovní poměr advokátního koncipienta nelze považovat za jakkoli srovnatelný s praxí mou.
 
4. Dr. Zajíček má nižší dosažené vzdělání.
Dle dostupných informací Dr. Zajíček získal - stejně jako já - vzdělání v oblasti práva z českých VŠ (magisterské a doktorské) a dále z VŠE (magisterské). Má také MA z Chicaga. Dle oficiálních informací z University of Chicago pak nelze pro české poměry považovat jako skutečně postgraduální - běžně se do tohoto předstupně doktorandského studia přijímají lidé s ukončeným pouze bakalářským vzděláním. Jako takové je tedy formálně srovnatelné s mnou dosaženým titulem Master of International Management získaným v rámci CEMS studijního programu. Já ovšem, nad tyto shody, disponuji dalším (byť jednoletým) postgraduálním vzděláním, a to z Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem a Yale Law School. (Pro přijetí do LL.M. programu je potřeba dokladovat ukončené právní vzdělání, a jedná se tedy o skutečné postgraduální studium.) Navíc jsem, na rozdíl od Dr. Zajíčka, krom obhájení disertační práce již splnil veškeré podmínky pro ukončení Ph.D. studia na Národohospodářské fakultě VŠE. 
Nižší vzdělání školitele by samo o sobě jistě nebylo na překážku v případě, že by školitelem byl jmenován školitel s významnou vědeckou autoritou např. diametrálně mladší s vysokým potenciálem získat ekvivalentní vzdělání ve srovnatelném věku, nebo který by dané vzdělání získal s výrazným předstihem či byl jakkoliv významný na akademickém poli. Toto v případě Dr. Zajíčka, který je o několik měsíců mladší než já a např. svůj doktorát získal nedávno a jeho publikační ani jiná akademická činnost jakkoliv neexceluje, neplatí ani v rovině hypotetické.
 
5. Dr. Zajíček má zásadní problémy s pochopením základních aspektů neformálních mezilidských vztahů.
S ohledem na dosavadní komunikaci se mnou a jinými studenty je však naprosto evidentní, že Dr. Zajíček pro svůj zřejmý patologický narcismus není schopen jakékoliv otevřené pluralitní akademické diskuse, natož spolupráce. Od člověka, který napadá a uráží své studenty, křičí na ně, v rozporu s posláním veřejné vysoké školy je vyhazuje z přednášek (aniž by jakkoli vyrušovali výuku), slovně i fyzicky je napadá, doporučuje jim ukončení studia za dotaz ohledně relevantní literatury, nelze očekávat rozvíjející spolupráci běžnou na západ od našich hranic. Navíc za těchto okolností není ani představitelné, že by vedení mé disertační práce Dr. Zajíčkem nenarušilo původnost mé vědecké práce a že by výsledná práce de facto nebyla prací jeho.
 
6. Snad nejzásadněji - Dr. Zajíček není odborníkem na oblast zpracovávanou v mé disertační práci a ani na oblast podobnou.
Dle vlastního životopisu a jím zveřejněných informací není Dr. Zajíček odborníkem na oblast behaviorální ekonomie, ani na oblast příbuznou. Naopak, sám Dr. Zajíček sebe považuje za odborníka na energetiku a experimentální ekonomii. Jelikož téma i zaměření mé disertační práce se ani nepřibližuje žádné z těchto oblastí, nevidím prostor pro jakýkoliv přínos, který by mi mohl Dr. Zajíček ze své pozice poskytnout. 
V této souvislosti nelze nezmínit ani významně narušené soukromé vztahy mezi mnou a Dr. Zajíčkem, kterým mi bylo nejen vyhrožováno právně i fyzicky. Dr. Zajíček na mne zcela neadekvátně několikrát křičel na chodbě a při jakékoliv mé výtce ať se chová v rámci mezí standardního lidského chování mne opakovaně nabádal, abych na něj podal žalobu.
Patologičnost své osobnosti Dr. Zajíček již několikrát dokázal například tím, že mne pomlouval, veřejně o mně lhal a pokusil se mne poškodit vykonstruovanými obviněními na České advokátní komoře (tedy dokonce mimo VŠE). Ta všechna obvinění odmítla jako neopodstatněná. Díky absenci chápání neformálních pravidel mezilidských vztahů a (důvěra, reciprocita, atp.) mi přijde nepředstavitelné s Dr. Zajíčkem jakkoliv spolupracovat v kontextu mé disertační práce či jakkoliv jinak. Jeho přínos k mému rozvoji nelze odůvodnit ani v potenciální rovině.
Patologie chování Dr. Zajíčka vůči svým neoblíbencům, ke kterým patřím, je všeobecně v akademickém prostředí známá a zabýval se jí opakovaně dokonce i Akademický senát VŠE. Ta také způsobuje, že Dr. Zajíček nepožívá žádné přirozené vědecké a lidské autority. Nehovořím nyní o ryze „úřední“ a pracovně-právní autoritě, kterou získal jmenováním do čela KIE a kterou si vynucuje opíráním se o zákoník práce, či jako vyslanec Liberálního institutu. Hovořím o té autoritě, která vytváří inspirativní akademické prostředí a tím i základ pro tvorbu té nejlepší vědy. O takovém prostředí Dr. Zajíček často teoreticky hovoří, nicméně o jeho faktické podobě nemá zřejmě nejmenší představu a nic nenaznačuje jeho schopnost takové prostředí vybudovat.
 
Vážená vědecká rado, obracím se tedy na vás jako konečného arbitra kvalitní vědecké práce na NF VŠE. Výše uvedené skutečnosti jsou veřejně známé a prokazatelné a mně nezbývá než uzavřít, že důvodem pro návrh jmenovat Dr. Zajíčka mým školitelem je pouhou snahou o pomstu za můj dřívější veřejný, nicméně konstruktivní nesouhlas se způsobem, jakým současný děkan NF vede fakultu. Hrozím se připustit si, že by motivy mohly být natolik ubohé, zejména po faktickém konci předmětného sporu. Vždyť poté, co se naplnily mé pochybnosti o osudu mezi studenty populární a úspěšné specializace, kterou jsem s Ing. Houdkem založil a úspěšně vyučoval, jsem nadále své obavy nijak neprojevoval a z fakulty odešel. Rozhodnutí a přispění děkana ke zrušení specializace stále soukromě považuji za neprozíravé a jdoucí proti zájmům NF i jejich studentů, a poškozující pečlivě budované progresivní a dobré jméno fakulty. Odchodem z NF jsem se však smířil s tím, že nezvratně došlo k odepsání úspěšného, náročného, samofinancujícího se projektu s vysokým potenciálem jak vědeckým, tak společenským. V tomto kontextu bych očekával, že doc. Ševčíkovi bude naše “likvidace” v rámci zaměstnanecké „restrukturalizace“ dostačovat a nebude mít potřebu dále do nás “kopat”. Takovéto lidsky nízké jednání však skutečně škodí dobrému jménu všech zúčastněných i fakulty.
 
Věřím, vážená vědecká rado, že vyslyšíte můj apel a zůstávám v naději, že mi bude umožněno dopracovat disertaci nezatížen pletichařením, pod vedením zkušeného, vzdělaného, přirozené a vědecké úcty a autority požívajícího školitele; tedy někoho jiného než Dr. Zajíčka, který lvím dílem přispěl k rozkladu konstruktivní atmosféry na NF.
 
S pozdravem
Petr Koblovský

—————

Zpět