Zasedání Akademického senátu školy k situaci na fakultě

10.06.2013 00:00

O situaci na fakutlě jednal celoškolský senát.

Po dlouhých debatách k ničemu nedošel, protože už nebyl usnášeníschopný.

Zápis ale stojí za přečtení (tady je originál):

 Rektor Hindls: Několik oficiálních schůzek, několikrát na neoficiální úrovni. Váží si korektnosti obou stran. Přečetl prohlášení obou stran sporu, které obě strany podepsaly. Obě strany předložily soupis námětů předmětů sporu. Senátorka Češková: strany se dohodly? Rektor Hindls: strany se budou o věcech dále bavit.

Předseda AS NF Pavlík: AS NF několikrát situaci projednával. Senát neshledal žádné pochybení v činnosti děkana, neshledal žádné porušení akademických svobod, opakovaně vyjádřil podporu děkanovi. Projednal výsledky interního auditu, vzal jeho výsledky na vědomí a schválil následný postup vedení NF VŠE. Situace na fakultě je konsolidovaná. Vzniklá mediální kampaň neodpovídá realitě. Výuka je a bude řádně zajištěna. Senátorka Češková: další jednání budou pokračovat v součinnosti fakultou? Rektor Hindls: nemyslel nikoho konkrétního, ale měl by tam být někdo, kdo fakultu a problém zná.
Senátorka Češková: zaznamenala zprávu o interním auditu. Auditem se zabýval AS NF. Kdo byl zadavatel auditu? Komu se zpráva měla dostat? Měla se zpráva dostat na veřejnost? Rektor Hindls: pan děkan požádal o provedení interního auditu, audit zadal přímo rektor. Po 3 měsících byl audit hotov, výsledky byly předány panu děkanovi a panu rektorovi. Senátorka Češková: viděl rektor ve zprávě jména a částky, které byly zmiňovány v médiích? Rektor Hindls: audit už je v režimu úkonu k trestnímu řízení a nemůže se tedy k tomu vyjadřovat. Senátorka Češková trvala na potvrzení jmen a částek od rektora Hindlse. Rektor Hindls zopakoval, že nemá oprávnění se k tomu vyjadřovat, sám žádná jména, částky ani text nezveřejňoval.
Senátor Svoboda reagoval na zprávu předsedy AS NF. Tvrzení, že fakulta je konsolidovaná, je podle něj výsměch. V médiích se píše o tom, že učitelé fakulty kradou, a o tom, že děkan si najal právníka Tomáše Sokola na studenty, kteří jej kritizují. Zasedání fakultního senátu neprobíhají korektně (v zápise jsou věci, které nezazněly na jednání; podněty senátorů nejsou projednány; podněty členů akademické obce, kteří jsou v nemilosti, jsou odmítány, kdežto jiné hned projednány). Tak si nepředstavuje konsolidovanou fakultu. Cituje anketu z časopisu Respekt, kde se vyjadřovali vedoucí pracovníci jiných škol (např. bývalý rektor Zlatuška: děkan vyhrožující žalobou zasluhuje být bez milosti zbaven úřadu).
Senátor Korecký: v médiích zaznívají výtky vůči vedení školy – nikdo se nevyjádřil svým stanoviskem. Akademický senát by se měl dobrat k nějakému stanovisku. Ať takovým, že s chováním děkana souhlasí, nebo že za to navrhuje rektorovi jeho odvolání, hlavně je potřeba se nějakého stanoviska dobrat. Veřejnost má pocit, že se tyto problémy přecházejí a je nám to jedno.
Senátor Berka: 10. dubna měla pracovní skupina společné jednání, zdálo se, že dohoda je na dosah. Mediální obraz se za poslední dva měsíce zhoršil. Řešení se podle něj spíše vzdaluje.
Senátor Zelenka: nechce stranit nikomu. Některá slova, která padají, jsou příliš silná. Tento problém by si fakulta měla vyřešit sama, říkal to už na prvním zasedání, kde se záležitost probírala. Na dnešní zasedání dostal emotivní materiály od pro něj neznámého člověka, kde postrádal fakta. Je rozhořčen situací. Nechce se na tom podílet. Senátorka Češková: přišlo by jí nejjednodušší, kdyby senátor Zelenka odešel. Senátor Zelenka: to, co senátorka Češková řekla, bylo zbytečné.
Senátor Mikan: citoval pasáže o odvolání děkana z VŠ zákona. Když má děkan podporu fakultního senátu, nemůžou po AS VŠE chtít odvolání děkana. Senátorka Češková: Citovala pasáž z prosby odeslané na senát – nechtějí odvolání děkana, pouze žádají apel na rektora, aby konal. Senátor Zelenka: a pan rektor nekonal?
Senátor Marek: upozornil na možnost řešení situace Etickou komisí. Rektor Hindls: na vedení je k projednání Jednací řád Etické komise. Do Etického kodexu je potřeba vložit větu o Etické komisi. V září bude předložen návrh na doplnění Etického kodexu a sestavení Etické komise.
Senátor Svoboda: reakce na senátora Zelenku. Senátoři nemůžou říct, že se nebudou něčeho účastnit. Senátor vždy nějak zasáhne, i nečinností. Tím, že jsme chtěli být senátory, jsme implicitně vyjádřili vůli tyto věci řešit. Je potřeba posoudit, zda je možné situaci řešit uvnitř fakulty. Jestliže jsme ale dostali seznam konkrétních obvinění, že fakultní senát nejedná korektně, a jestliže o tom píší média (která nerozlišují mezi fakultou a školou), AS by se měl nějak vyjádřit. Nemůžeme si nalhávat, že můžeme stát stranou. Již jednou jsme se vyjádřili ke způsobu jednání děkana a tří dalších vyučujících a odsoudili nátlakové a silové jednání, ale od té doby se situace dále vyeskalovala. Proto bychom měli zareagovat jasným usnesením.
Předseda AS NF Pavlík: vzniklá mediální kampaň nemá oporu v realitě, nebo realitě neodpovídá. K materiálu zaslanému senátu zatím nedostali šanci se vyjádřit.
Senátorka Češková: slova o nepravdivé kampani platí i na vyjádření o interním auditu? Pavlík: kontextoval to k tomu, co řekl senátor Svoboda, na mediální kampaň, kterou zmiňoval.
Senátor Berka: mediální kampaň tady je, intenzita těchto informací v médiích se zvyšuje. Nehodnotí obsah zpráv. Chce uklidnění.
Senátor Svoboda: reakce na předsedu Pavlíka. Senátor Svoboda odkazoval na dvě mediální záležitosti – najmutí advokáta, únik informací o auditu do médií. U obou byla iniciativa na straně děkana Ševčíka. To jsou ty, které podle předsedy Pavlíka nemají oporu v realitě? Zmínil výtky z materiálu Jána Selepa. Předseda Pavlík možná nemá tento dopis k dispozici, nicméně výtky v něm obsažené zazněly již veřejně na zasedání fakultního senátu. V takové situaci nelze tvrdit, že situace na fakultě je konsolidovaná.
Děkan Ševčík: Fakulta funguje, vyučuje se, zkouší, probíhá normální provoz. Je zde celé vedení fakulty, vedoucí kateder, jejich zástupci. Fakulta si nechala zpracovat mediální analýzu – zdržení se komentářů v médiích. Informoval o výsledcích této analýzy, která jasně dokazuje negativní medializaci ze strany sl. Smrčkové a p. Koblovského. Dotázal se, zda by se senátor Berka nebránil obvinění ze sexuálního obtěžování, pokud by z takového jednání byl – jako tomu bylo v případě děkana Ševčíka – nepravdivě nařčen studentem. Senátor Berka: Nikdo děkana neobvinil ze sexuálního obtěžování. Mluvilo se pouze o nevhodném a sexuálně zabarveném prohlášení děkana ke studentce Smrčkové na chodbě. Senátorka Češková: nikde nezaznamenala, že by studentka Smrčková nařkla děkana ze sexuálního obtěžování. Nezaznamenala v médiích, že předžaloba je ohledně sexuálního obtěžování. Děkan Ševčík: brání se nařčení někoho úplně jiného, neřekl, že ho nařkla studentka Smrčková. Zároveň upozornil, že nikdo nebyl obviněn, což předtím řekla senátorka Češková, která je popletená. Dále informoval o interním auditu – nejasnosti dokladů bylo zapotřebí dořešit (na základě auditu). Byly osloveny inkriminované hotely. V hotelech osoby někdy vůbec nebyly, faktury byly zfalšovány. Na základě toho, bylo podáno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. Senátorka Češková: výsledky interního auditu nejsou na zveřejňování. Děkan Ševčík: nejsou zveřejňovány výsledky auditu, ale odpovědi hotelů, což není součástí vnitřního auditu.
Senátor Svoboda: vraťme se k hlavní kauze, kterou řešil AS, a to je způsob, jak se děkan a další představitelé fakulty zachovali ke studentům, kteří s nimi vyjádřili nesouhlas. Děkan není konsistentní, když říká, že každý by měl za svá slova nést odpovědnost. Slušný člověk ale neříká: „Když vás mám vedle sebe, tak opravdu vy byste si mohla vymyslet, že jsem vás třeba i osahával.“ Nebo nemluví pro časopis Týden o studentkách jako o „neukojených dámách“. Děkan má určité rezervy v tom, za co by se měl jako slušný člověk omluvit. Navíc studentky děkana nežalují, pouze žádají omluvu, kdežto děkan si našel známého advokáta, což je pro všechny velký signál. Děkan není řadový občan, je děkanem a studentky jsou vůči němu v závislém postavení, neměl by to nechat dojít tak daleko. To je to selhání.
Senátor Korecký: měla by dostat slovo druhá strana.
Předseda Riedlbauch dal slovo studentovi Selepovi. Pan Selep: situace není řešitelná v rámci NF, protože jedna strana sporu ovládá všechny prostředky, které by to mohly vyřešit. Podal návrh akademických svobod inspirovaný americkým systémem, senát se k tomu vůbec nevyjadřoval, stejně tak k Etickému kodexu, dopisu p. Koblovského, návrhu VJR. Na základě čeho dává předseda senátu hlasovat o tom, co se ocitne v zápisu? Zápisy jsou odlišné od toho, co se děje na senátu. Nahrávání po vzoru AS VŠE není na AS NF dovoleno. Anonymně dostal materiál ohledně mimořádných stipendií senátorům AS NF, podle kterého někteří dostali v tomto semestru desetitisícové částky. Sám nedostal nic, senátor Jína také nic.
Předseda AS NF VŠE Pavlík prezentoval a zároveň promítl reakci předsednictva AS NF na dopis p. Selepa (pro přesnost citováno):
ad úvod) Senátor Selep prokazuje v celém textu neschopnost vyrovnat se s pozicí názorové menšiny ve sboru senátorů NF VŠE. Už dlouhodobě je z vystoupení senátora Selepa zřejmé, že za funkční a plodnou diskusi považuje pouze tu, která dává za pravdu jeho menšinovým názorům.
ad 1) Tvrzení o vlivu děkana Ševčíka na vedení zasedání AS NF VŠE vychází z vyloženě subjektivního dojmu senátora Selepa. Toto tvrzení nedokládá žádnými fakty. Senátor Selep odmítá akceptovat bod 7 čl. 9 Volebního a jednacího řádu AS NF VŠE ve kterém se říká: „Dostaví-li se na zasedání senátu rektor VŠE či v jeho zastoupení prorektor nebo děkan či v jeho zastoupení proděkan, umožní jim předseda senátu vystoupit, kdykoliv o to požádají“. Tvrzení senátora Selepa je ostatně zcela nepravdivé: Např. na posledním zasedání AS NF VŠE dne 20. 5. 2013 bylo opakovaně udělováno slovo jak všem oponujícím senátorům (Jína, Schwarz, Selep), tak všem hostům; nikomu nebylo slovo odejmuto. K této otázce se lze dovolat nezaujatého svědectví doc. Radové, členky AS VŠE, která se jednoho letošního zasedání zúčastnila jako host.
ad 2) Konstatování, že předseda AS NF VŠE „patří sám k jedné ze stran sporu“ pouze dokládá, že senátor Selep nahlíží celou situaci ve vyhroceném modu „kdo nejde s námi, jde proti nám“ a že nechápe, že nejde o spor názorových skupin, nýbrž o úsilí děkana NF o prosazování práva, které nutně musí směřovat vůči osobám, které jsou důvodně podezřelé z jeho porušování, a vůči jejich přívržencům. V takovémto typu konfliktu nemůže zůstat člověk, který ctí právo a který ze své funkce odpovídá za dění na fakultě, „nestranným pozorovatelem“. Co se týče údajně pozdního zaslání pozvánky na zasedání AS NF VŠE, pak lze konstatovat, že VJŘ NF VŠE nebyl porušen. Senátoři mají ostatně možnost zasílat své náměty a podněty i v době mezi uskutečněným zasedáním a rozesláním pozvánek na nové zasedání. Na zasedáních AS NF VŠE nikdy nebylo porušeno právo navrhnout do „různého“ další body; pokud tyto návrhy byly podány a odhlasovány většinou AS NF VŠE, byly vždy projednávány.
ad 3) Poprvé byl návrh na pořizování audiozáznamu vznesen na zasedání AS VŠE 3. dubna 2013. Pořizování audiozáznamu nekoresponduje se současným zněním Volebního a jednacího řádu AS NF VŠE. Senátor Selep nemá pro své výše uvedené tvrzení žádný důkaz. Děkan Ševčík zmiňoval ve svých vystoupeních na dotyčném zasedání AS NF VŠE problém finanční diskriminace doc. Doležalové dokonce několikrát.
ad 4) Bod 4 je formulován nejasně. Skutečnost byla následující: Senátor Selep pronesl, že předsedovi AS NF VŠE radí děkan Ševčík, komu udělit slovo. Následně plénum AS NF VŠE odhlasovalo, že tato poznámka senátora Selepa nemá být uvedena v zápisu – protože tomu tak de facto není.
ad 5) Analýza definuje v pěti skupinách (segmentech) základní typy postojů a motivací účastníků kampaně proti vedení NF VŠE a děkanovi Ševčíkovi. Při prezentaci na AS NF VŠE nebylo cílem autorů analýzy jmenovat konkrétní osoby. Naopak do osobní roviny chtěli situaci převést svými dotazy někteří z hostů zasedání; sami reagovali jako „potrefené husy“ a zařadili se do jednotlivých segmentů.
ad 6) Na zasedání AS NF VŠE dne 3. 4. 2013 bylo k materiálům, doručeným senátorem Selepem, konstatováno: „Předsednictvo AS NF VŠE doporučuje po prostudování věci výše uvedených návrhů následující postup: Konstatuje, že problematiku vnitřních předpisů fakulty dle Zákona č.111/1998 sb. o Vysokých školách §27, odst. 1 písm. b) je upravena následujícím způsobem: AS NF VŠE „na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení AS VŠE“. Vzhledem k výše uvedenému AS NF VŠE doporučuje předkladatelům předložit výše uvedené vnitřní předpisy děkanovi fakulty s návrhem na následné předložení AS NF VŠE.“ „Dále AS NF VŠE doporučuje děkanovi fakulty zajistit právní analýzu předmětných návrhů, tak aby při jejich případném projednávání a schvalování a následném předložení AS VŠE byly zcela v souladu se všemi obecně závaznými právními normami.“ Děkanovi Ševčíkovi nebyly doposud příslušné materiály zaslány ani e-mailovou poštou, ani mu nebyly fyzicky odevzdány. Na „Etickém kodexu členů akademické obce NF VŠE v Praze“, který předal senátor Selep 27. 3. 2013 předsedovi AS NF VŠE je navíc zmatečně uvedeno: Návrh Prof. Ing. Petr Berka, CSc., Legislativní komise AS VŠE, Předkladatel Bc. Ján Selep atd.
ad 7) Všechny zmiňované body do různého byly v rámci schvalování programu většinou AS NF VŠE schváleny v řádném hlasování. Senátor Selep se snaží poukázat na procedurální otázky vzhledem k faktu, že jeho záměrem bývá často zneužitím procedury blokovat projednání určitých bodů; mj. jiné i těch, které sám explicitně vyjmenoval v tomto bodě svého dopisu.
ad 8) Zmanipulování zápisu AS VŠE jedním z jeho členů je doloženo srovnáním přepisu audiozáznamu dotyčného zasedání s výslednou podobou zápisu. Srovnávací doklad byl jménem vedení NF VŠE zaslán předsedovi AS VŠE a jeho místopředsedovi dne 11. 4. 2013.
ad závěr) Naopak – sám senátor Selep v důsledku svých nepravdivých a zavádějících tvrzení formulovaných kategoricky s odvoláním na jeho senátorskou funkci a těžce dehonestujících NF VŠE a její vedení, svého počínání, jímž vědomě a úmyslně poškozuje dobré jméno NF VŠE a VŠE jako celku a své zcela zjevné a cílené snahy o odvolání předsedy AS NF VŠE, což vše je nejen v rozporu s dobrými mravy (a tudíž i s Pracovním řádem VŠE), nýbrž i s imatrikulačním slibem, který složil, ztratil morální nárok na mandát senátora NF VŠE.
Předseda Riedlbauch: podněty jsme dostali, AS se vyjádřil, že zápis nebude měněn. Senátoři mohou vznášet připomínky k zápisu a jsou akceptovány.
Senátor Berka: žádný materiál na AS NF nepředkládal. J. Selep: převzal Etický kodex VŠE, kde byl autorem senátor Berka, proto jeho jméno uvedl. Etický kodex a akademické svobody nejsou vnitřním předpisem, neplatí tedy argument předsedy Pavlíka. Dokumenty předal na děkanát. Děkan Ševčík: zápis z ISISu – Selep předložil materiály pouze panu předsedovi Pavlíkovi, a nikoliv děkanovi. J. Selep: Pavlíka jako příjemce napsala sekretářka, nikoli on.
P. Koblovský: uvedl, že někteří zúčastnění mu dali plnou moc pro jednání s panem rektorem. Pan rektor předložil dokument k podepsání, s nímž neměli problém, a čekali na reakci druhé strany. Vzhledem k tomu, že protistrana se neozvala po dobu jednoho měsíce, dnes panu rektorovi sdělil, že jeho klienti o další jednání nemají zájem. Protistrana měla dlouhý čas na identifikování problémů, ona žádné nevidí, nebere si zpětnou vazbu a útoky dále eskaluje. V mezidobí projevilo 200 studentů fakulty svůj názor, že žaloby na zveřejnění karikatur hraničí s šikanou – petice.
V. Macháček: předžalobní výzvy jsou vztahovány na sexuální obtěžování. On sám dostal předžalobní výzvu za to, že analyzoval projev děkana na AS VŠE – porovnal ho s dokumenty a našel čtyři lži, výmluvy či jiné problematické body. Po dvou měsících za to dostal předžalobní výzvu od děkana a tajemnice. Neví, co to znamená, zda to je známka svobodné diskuse. Prosí AS VŠE o zaujetí stanoviska. Bojí se, co se s ním bude dít.
M. Suplinčák: není autorem karikatury děkana na facebooku, za kterou dostal předžalobní výzvu. Pouze ji sdílel, jako se běžně sdílejí jiné vtipné obrázky. Považoval ji za absurdní a komickou, vyjadřující neutěšenou situaci, a ne, že se to stalo. Ale není autorem, nemůže se přece za autorství omlouvat. Senátorka Češková: za to, že něco sdílí na facebooku, dostal předžalobní výzvu?
H. Smrčková: problém existuje. Není možné ho řešit na půdě NF. Iniciativa vznikla právě proto, že se studenti bojí něco říct. Pan děkan identifikuje lidi z kamer, ví, co kdo sdílí atd. Bojí se na fakultě cokoliv dělat. Na AS NF lidé říkali děkanovi, že se bojí cokoli říci, aby nepřišla předžalobní výzva. To je manažerské selhání. Každý týden přicházejí dopisy od odcházejících učitelů a všechny ukazují k děkanovi. Bojíme se na fakultě cokoliv dělat. Proto těch 200 studentů, pro které předžalobní výzvy překročily mez, žádá AS a rektora o stanovisko, zda je to na akademické půdě běžné.
Předseda Riedlbauch: jak je možné, že jsou k dispozici materiály ke stipendiím? Problém je na fakultě.
J. Vondráček: jsou porušovány právní a vnitřní předpisy – předně obsazování orgánů fakulty je ve výlučné pravomoci fakulty, ne akademického senátu. Materiály kolegy Selepa byly předloženy v kratší než jednacím řádem dané lhůtě. Prosí, aby fakulta přestala být pomlouvána. Nezazněl tu jediný věcný argument. Není dodržován korektní postup, aby se situace vyřešila. V situaci, kdy se hovoří o popírání akademických svobod, prosí, aby nebyly popírány svobody každého na právní pomoc, vč. pana děkana. Poukazuje na situaci, kdy se některé osoby jedné ze stran nechaly právně zastoupit panem dr. Koblovským. Této praxi se tedy nevymyká advokátní zastoupení pana doc. Ševčíka ze strany dr. Sokola. V rámci další diskuze dr. Koblovský k otázce dr. Vondráčka uvedl, že považuje za normální komunikaci, kdy děkana osočí z používání „estébáckých metod“. Dr. Vondráček dále zdůraznil, že dle informací uvedených dnes adresáty výzev, byly odeslány předžalobní výzvy ke smíru a omluvě za obviňování děkana ze skutků, které neučinil, tedy evidentně se tu nesměřuje k ničemu jinému než ke smírnému vyřízení věci.
Senátorka Češková: zdá se, že pan Vondráček také zastupuje jednu ze stran. Jak datově koresponduje výzva pana rektora k nemedializaci se zveřejněním výsledků auditu – otázka na pana rektora. Předžalobní výzva ke smíru za sdílení na facebooku je podle ní nesmyslná.
Senátor Schwarz: K tvrzení o snaze menšiny vystupovat za většinu: Dostat své stanovisko do zápisu na jednání AS NF je složité – okamžité nadiktování. Návrh zápisu nedostane senátor dopředu, pak vidí již hotový výtvor a není možné vyjádření. Na AS NF je normální, že o návrhu zápisu p. Schwarze bylo hlasováno a odhlasovalo se, že se to v zápisu neobjeví. To není snaha majorizovat, to je snaha o základní práva senátora. Druhá věc: Vše začalo volbami do AS a vyhozením p. Soběharta z pozice vedoucího KHD. Tehdy p. Schwarz vyjádřil veřejně svou obavu. Do října 2012 podporoval pana děkana Ševčíka. Jde o generační problém – obava o posty starších před mladšími. Ještě v prosinci, v lednu zastával neutrální stanovisko. Svým váháním se stal nepřítelem vedení fakulty a administrativy. Všichni se bojí o místo. Dochází k nedůstojnému jednání. Oproti tomu, čeho jsme svědky dnes, je to na AS NF mnohem horší a mimo jeho zasedání ještě více. Např. na vědecké radě NF byl p. Schwarz vyzýván k tomu, aby se vzdal funkce senátora, protože prý nikoho nezastupuje, a bylo mu řečeno, že se prý stal členem obou senátů jen proto, že byl přítelem pana děkana. To znamená, že jeho přítomnost zde je výsledkem nepotismu. Je jediným příkladem? To by zpochybňovalo celý AS. Cituje vystoupení doc. Pavlíka na vědecké radě v květnu 2013. Pana předsedu Pavlíka přestal v prosinci vyzývat k uklidnění situace, protože to nemělo smysl. Senátor Schwarz se snaží více než rok uklidnit situaci, výsledky jsou tristní. Vytváří se dojem, že stačí vydržet do prázdnin, pak skončí mnoha nespokojencům pracovní smlouvy. Problém je ale jinde. Vedení fakulty ztratilo autoritu, nemá žádný respekt a s tím se špatně pracuje.
Senátor Svoboda: reakce na pana Vondráčka – mluví o věcech, o kterých se tu nejedná. Řeč byla o pochybeních děkana. Nemluvilo se o zasahování do vnitřních záležitostí fakulty, kromě možnosti odvolání děkana, kde ale AS VŠE tuto pravomoc má. Věcné argumenty zazněly. Příklad navíc: včerejší e-mail pana Rybáčka – ukončil výuku předmětu na NF kvůli nesouhlasu s manažerskými kroky a chováním představitelů fakulty. Je nekorektní mluvit o zmanipulování zápisu AS VŠE – o tom již bylo jednáno a na příslušném zasedání bylo panu děkanovi i panu předsedovi vysvětleno, že je to zápis všech senátorů. K připomínkám se mohl každý senátor vyjádřit. Senátoři se vyjádřili souhlasně. V zápise je uvedeno, že v případě nejasnosti má přednost audiozáznam. Byli kvestorem upozorněni, že zápis je vždy jen zkratka. Jak poté mohli přijít na AS NF a opakovat slova o manipulaci a žádat usnesení, které chce opravu? Navíc když to nespadá do působnosti AS NF a v jiných případech předseda Pavlík takové podněty vždy odmítal, a když senátoři neměli dopředu připomínky k dispozici.
Senátor Marek: nechce hrát roli soudce. AS může vystoupit maximálně jako smírčí komise. AS VŠE má právo zrušit na návrh rektora součást školy. Doufá, že k tomu nedojde.
Prorektorka Mikovcová: nechat stranou emoce, řešit problém.
Předseda AS NF Pavlík: když chtěl senátor Schwarz upřesnit svůj výrok v zápisu AS NF, bylo mu to umožněno v následujícím zápisu. Vedení NF požádalo o to samé AS VŠE, bylo to zamítnuto.
H. Mitwallyová, doktorandka NF (host): váží si pana děkana Ševčíka. Na výzvu k podepsání petice odpověděla panu Vrankovi (autor petice), slušně spolu komunikovali. Pak přišlo na její adresu několik velmi neslušných e-mailů.
Senátorka Češková: je senát ochoten se vyjádřit k návrhu pana profesora Marka.
Předseda Riedlbauch: AS není usnášeníschopný. Rektor nemůže dělat víc, AS nemá žádné instrumenty. Měli bychom se pokusit spravit pokažené vztahy. Rektor nabízí možnost Etické komise. V tuto chvíli nevidí řešení.
Děkan Ševčík: generační problémy na fakultě nejsou, noví vedoucí kateder (JUDr. Vondráček, doc. Skřivan) jsou mladí a schopní pracovníci. Vedení NF dalo materiál rektorovi a je připraveno problémy řešit a jednat o nich. Personální obsazení je záležitostí vedoucích kateder, o tom nemají rozhodovat studenti.
Senátor Korecký: tlak ze strany veřejnosti není ani tak na konání, jako na nějaké vyjádření, zvlášť vzhledem k předžalobním výzvám. AS by měl zaujmout stanovisko, nemělo by to být odsunuto. Jinak podrýváme svoji autoritu a vypadáme, že jsme tu k ničemu. Viz studentské nesouhlasy k návrhu VŠ zákona, kdy se jiné AS hned vyjádřily, ale AS VŠE to trvalo týdny a vyjádřil se, až když už o nic nešlo. Vytváříme dojem, že nás nic nezajímá.
Předseda Riedlbauch: vyjádřili jsme se – dali jsme stanovisko na základě výsledků pracovní komise. Pokud jde o stanovisko pro veřejnost, přineste na další zasedání text, ke kterému se senát vyjádří. Zatím jsme se snažili mluvit o situaci vevnitř. Senátor Korecký: usnesení senátu je veřejná informace. Bez přijetí usnesení se zdá, že „strkáme hlavu do písku“. Předseda Riedlbauch: zveřejnit tedy dubnové usnesení? Senátor Korecký: od té doby se stalo mnoho věcí (Sokol apod.). Veřejnost by k tomu ráda znala náš názor.
Senátor Schwarz dal slovo hostovi – p. Lahvička: Petice nežádá odvolání děkana Ševčíka. To by nepodepsal, odvolání by neřešilo situaci, když by děkana volil tentýž senát. Nicméně, z fakulty odcházejí lidé, se kterými mohl spolupracovat. Když chce dělat vědu, tak to nemá s kým diskutovat. Nelíbí se mu změna školitele. Navrhuje najmout profesionálního mediátora.
Proděkan Krebs: požádal na příště o důstojnější místnost. Děkan má podporu ve všech fakultních orgánech, je potřeba i podpora ze strany vedení školy. Před 10 lety byla obdobná situace – buď s vedením souhlasit, nebo odejít. Je třeba vyčkat na dobu, kdy se mohou lidé projevit demokraticky ve volbách. Přibírají se noví lidé s vysokými kvalifikačními předpoklady. Děkan někdy vystupuje v nadsázce. Skupina proti děkanovi by měla přestat tak silně vystupovat, aby se zklidnila situace.
V. Macháček: žádá děkana o odpověď, zda předžalobní výzva od T. Sokola je také nadsázka.
Předseda Riedlbauch ukončil zasedání.

—————

Zpět