Zasedání fakultního senátu

13.11.2013 00:00

Tento den se konalo zasedání akademického senátu Národohospodářské fakulty. Máme k dispozici přepis audiozáznamu.

Perličky ze zasedání:

  • Předsedající kritizoval, že návrhy senátora Schwarze přišly nestandardně. Proč? Prý bylo v e-mailu oslovení "Dobrý den", takže nebylo jasné, komu je dopis adresovaný. (To, že e-mail přišel výslovně na jeho e-mailovou adresu, mu asi uniklo...)
  • Návrhy senátora Schwarze se prý podle předsedajícího nedají projednat, protože v nich není uvedeno, podle kterého paragrafu zákona se má o nich jednat. 
  • V paragrafu 27 odstavci 2 vysokoškolského zákona je napsáno, že akademický senát fakulty se vyjadřuje "zejména" k věcem uvedeným v odstavci a a b. Předsedající tvrdí, že když návrhy senátora Schwarze nepatří ani pod a) ani pod b) nelze o nich jednat. (Asi nikdy neslyšel o tom, co je demonstrativní výčet.)
  • Předsedající dává hlasovat o tom, co se smí probírat v bodě Různé. Tím jednoduše zabrání tomu, aby na senátu zaznělo to, co většina nechce slyšet.

Přepis audiozáznamu:

[Na začátku je řečeno něco v tom smyslu, že akademický senát je usnášeníschopný.]
 
Předsedající: 
Nyní přistoupíme k bodu č. 2, a to je projednání a schválení programu jednání akademického senátu Národohospodářské fakulty v Praze. Body, které jsou navrženy k projednání, budeme schvalovat odděleně, takže nyní tedy navrhuji, aby dalším bodem jednání akademického senátu bylo projednání a schválení vyhlášky o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2014 – 2015. Tento návrh je v souladu se zákonem, je to § 27, odst. 1 b), protože je to v souladu se zákonem, není žádný důvod, abychom o tom pochybovali, čili pokud není k tomuto bodu žádný komentář, nebo námitka, není tomu tak. 
 
doc. Schwarz: 
Já mám námitku, resp. komentář. Výše poplatku za přijímací řízení, o němž tento materiál pojednává, musí být přesně stanoven statutem školy. Je to tak? 
 
Předsedající: 
Pane kolego, zatím se nebavíme o meritu věci, nýbrž zda-li budeme vůbec o tomto bodu jednat. 
 
Děkan: 
Teprve se schvaluje program. 
 
Předsedající: 
Jde o schválení programu, čili zdali vůbec budeme o této vyhlášce jednat. Co se týče konkrétnosti… 
 
doc. Schwarz: 
Proč bychom o tom neměli jednat, když to bylo v programu? Jsme to dostali. 
 
Předsedající: 
Ne, pane kolego, senát vždycky schválí předložený program jednání, a schvaluje se po jednotlivých bodech. Takže tato námitka není procedurálního rázu, protože není k meritu věci, je nějaká další námitka? Takže bych nechal hlasovat. Kdo je pro? 
 
doc. Schwarz: 
A o čem hlasujeme teď? 
 
Předsedající: 
Aby dalším bodem jednání – prvním v pořadí po tomto bodu, který vlastně je schvalování programu – aby tímto bodem jednání bylo projednání a schválení vyhlášky o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2014-2015. Kdo je pro, aby se akademický senát zabýval tímto bodem? Prosím Vás, sečtěte ty hlasy ještě jednou – takže osm hlasů? ... sedm? Čili rozhodnutí v souladu s článkem 11 odst. 1 jednacího řádu Akademický senát schvaluje k projednání bod 3. 
Nyní se budeme věnovat schvalování bodu, který je v pozvánce označen jako bod 2) a,b. K tomuto bodu chci říci toto: 
Tento bod pro jednání navrhl pan senátor Schwarz – jde o zařazení bodu Prohlášení členů AS NF VŠE ze dne 14. 10. 2013 a Prohlášení vedení NF VŠE k pokusu o znovuotevření projednávání záležitostí NF VŠE na půdě AS VŠE. Do pozvánky jsem to uvedl tak, jak mi to bylo zasláno. K tomu je ovšem potřeba říci, že to bylo zasláno formou zcela nestandardní, formou dopisu, který je uveden pouze oslovením „Dobrý den“, čili není jisté komu má být tento dopis adresován... 
Dále není z dopisu zřejmé pod které paragrafy, odstavce vysokoškolského zákona lze tyto body podřadit. Tyto body nelze vztáhnout ani k žádnému z bodů odst. 1 §27 ani k žádnému z bodů odst. 2 §27, z textu ani není jasné, zda jde o body k rozhodnutí, nebo ke schválení... Z toho tedy plyne, že senátorem Schwarzem navržené body nejsou zařaditelné do programu jednání akademického senátu NF VŠE. 
 
[Dále hovoří účastník slovensky: ]
Senátor Selep: 
Senát sa može vyjadrovať k veciam fakulty, a myslim, že bývalý dekan ak niečo navrhne, tak Akademický senát má alespoň tu možnosť... 
 
Předsedající: 
Pane kolego, podle kterého ustanovení, článku, paragrafu, by se to mělo projednávat? 
 
Senátor Selep: 
Teraz si to presne nevybavím... 
 
Předsedající: 
Dvacet sedm.... ani pod jedno to ustanovení...... 
 
Senátor Selep: 
V zákone je napísané, „Akademický senát sa vyjadruje zejména...“ 
 
Předsedající: 
Zejména… 
 
Senátor Selep: 
Proste, funkcia senátu je hlavne v niektorých bodoch a vyjadruje se aj k ostatným. 
 
Předsedající: 
Já přesto bych požádal o citaci zákona, který by umožnil zařadit tento bod. 
 
Senátor Schwarz: 
Než to kolega najde, tak já bych se chtěl přítomných senátorů, kteří napsali dopis... 
 
Předsedající: 
Pane kolego, neudělil jsem vám slovo... 
 
Senátor Schwarz: 
...akademickému senátu, tak jsem se jich chtěl zeptat, zda-li oni byli pozváni na schůzi, nebo jakým způsobem to probíhalo? Já bych se rád zeptal Ládi Tajovského, třeba... 
 
Předsedající: 
Opakuji, nebylo Vám uděleno slovo! Hlasuje se o programu jednání... 
 
Senátor Schwarz: 
Láďo, proč jste tady...Proč píšete senátoři Akademického senátu Národohospodářské fakulty, když tam nebyli všichni senátoři? 
 
[Senátor Tajovský se snažil odpovědět, ale předsedající doc. Pavlík mu skočil do řeči.]
 
Předsedající: 
Opakuji, pane kolego, ani Vám jsem nedal slovo, čili není tady žádná volná diskuse, o slovo se žádá! 
 
Senátor Schwarz: 
Senátor nemusí žádat o slovo. 
 
Předsedající: 
Žádá předsedajícího. 
 
Senátor Schwarz: 
Ne, senátor nežádá předsedajícího o slovo. 
 
Předsedající: 
Žádá předsedajícího. 
 
Senátor Schwarz: 
Kde to máš napsané, ukaž mi to. Ukaž mi, kde to je napsané. Senátor mluví, aniž žádá o slovo. 
 
Předsedající: 
Předsedající uděluje slovo. 
 
Senátor Schwarz: 
Neuděluje slovo, jenom děkanovi uděluje slovo. Senátorovi neuděluje slovo. 
 
Předsedající: 
Předseda... 
 
Senátor Schwarz: 
To je další pokus – to je vidět neuvěřitelné zoufalství – to je další pokus mě tady jako senátora Akademického senátu Národohospodářské fakulty umlčet, protože je zase zmanipulovaný zápis posledního zasedání senátu, kde nebyl věrně zapsán bod, co se dělo po zahájení zasedání, tak jak jsem žádal o zápis. Je tam to, co jsem sdělil, ale samozřejmě, že tam nejsou ty důvody, proč jsem to sdělil. Takže tento zápis považuji za zmanipulovaný. Je ten zápis zmanipulovaný... 
 
Předsedající: 
Pane senátore, to co říkáte, jde mimo dnešní zápis… 
 
Senátor Schwarz: 
To je úplně jedno, já si to nahrávám, tak jako já mám samozřejmě záznam z minulého zasedání, až dojde ke konfrontaci, tak je to prostě jasné. Jedná se znovu o zmanipulovaný zápis. Je to projev neuvěřitelného zoufalství předsedy Akademického senátu. A vůbec i Akademického senátu jako takového, pokud tyto lži a manipulace tady dovolí. Pokud toto teda vůbec respektuje. 
 
Předsedající: 
Konstatuji, že to co bylo řečeno, nebylo řečeno k bodu 2 našeho jednání, čili je to mimo oficiální zápis. Senátor Schwarz nedostal slovo, nevyjadřoval se k meritu věci... 
 
Senátor Schwarz: 
Senátor Schwarz nemusí dostat slovo vůbec... 
 
Předsedající: 
Předseda řídí diskusi, to znamená po přihlášení jednotlivého senátora, mu může slovo udělit, ale pokud se senátor nevyjadřuje k tomu bodu programu, který se projednává, tak se mu slovo odebere. Takže... 
 
Senátor Schwarz: 
To je napsáno kde, že se mu slovo odebere? 
 
Předsedající: 
Je to procedurální řád všeobecný. 
 
Senátor Schwarz: 
Není. To si vymýšlíš. 
 
Předsedající: 
Nebudeme prostě... 
 
Senátor Schwarz: 
Tak jako si vymýšlíš zápisy. 
 
Předsedající: 
Nebudeme prostě spadat do těchto invektiv... 
 
Senátor Schwarz: 
To není invektiva, to je pravda. 
 
[A teď vstoupil do diskuse slovenský kolega (senátor Selep) ohledně procedurálních pravidel, který říká: ]
„ je to zejména, obzvláště, hlavně..“ 
 
Předsedající: 
To je váš výklad, já to vykládám jinak. Žádám, aby byl sdělený konkrétní odsek... 
 
Senátor Schwarz: 
Pokračuj v tom trapném představení. Já myslím, že se tu všichni stydíme hlavně za Tebe. 
 
Předsedající: 
Zase Vám nebylo uděleno slovo... 
 
Senátor Schwarz: 
Ne to mě nezajímá, takže pokračuj dál v tom trapném představení. 
 
Předsedající: 
Čili z hlediska programu není tento bod navržený, musí být splněny určité formální náležitosti. 
 
Senátor Schwarz: 
Jaké? Jaké náležitosti? 
 
Předsedající: 
Stran adresování. Komu je to adresováno. 
 
Senátor Schwarz: 
Adresy jsou tam jasné. 
 
Předsedající: 
Já si myslím... 
 
Senátor Schwarz: 
Bylo to jasně adresováno senátorům, byla tam i Tvoje adresa. 
 
Předsedající: 
Není tam napsáno oslovení, není tam samozřejmě to, co se s tím má dělat... 
 
Senátor Schwarz: 
Má se to projednat tady. Má se to projednat. To je samozřejmě problém, se kterým budu muset seznámit Akademický senát Vysoké školy ekonomické s tímto způsobem. Já jsem zatím prostě je neinformoval, ale teď budu žádat ať je tento bod oficiálním bodem jednání Akademického senátu VŠE, který se bude touto nechutnou záležitostí zabývat. Samozřejmě, že to nahrávám celé a tuto nahrávku poskytnu. No, pokračuj dál v tomto trapném představení. 
 
Předsedající: 
Čili na návrh, aby se hlasovalo o tom, že návrh postoupený senátorem Schwarzem je z hlediska svých obsahových i formálních charakteristik neproveditelný do programu jedna. Kdo je pro? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Kdo je proti? Ani jeden. Zdrželi se? Jeden. 
 
Senátor Schwarz: 
V minulém hlasování ses mě zapomněl zeptat, jestli jsem proti, nebo jestli jsem se zdržel, co jsem vlastně dělal? No, ale to je jedno. 
 
Předsedající: 
Čili rozhodnutí: Body navržené doc. Schwarzem jsou z hlediska nedostatečné formulace formálně i obsahově nezařaditelné do programu jednání Akademického senátu NF VŠE. Tak. Přecházíme k bodu Různé. Ptám se. Ke schvalování toho co se bude projednávat v bodu Různé. Má někdo nějaký návrh k bodu Různé? 
 
Senátor Schwarz: 
Samozřejmě, že mám. Prohlášení vedení NF a prohlášení o tom do bodu Různé. Navíc do bodu různé mám také zmanipulovaný zápis ze zasedání AS NF ze dne 23. října 2013. 
 
Předsedající: 
Děkuji panu doc. Schwarzovi. Takže, budeme hlasovat jednotlivě o tom zda-li ... 
 
Senátor Schwarz: 
Opět se hlasuje o zařazení do bodu Různé? To znamená, že zase je senátorovi odepřeno právo mluvit v Akademickém senátu už podruhé. Už podruhé. 
 
Předsedající: 
Není odepřeno, hlasuje se, zda-li Vás senát chce vyslechnout. Takže přistoupíme k hlasování… 
 
Senátor Schwarz: 
To je projev neuvěřitelné bídy a zoufalství. Hoši, zabalte to, protože každý den, o který tu bídu a zoufalství prodlužujete – tak je to strašný. 
 
Předsedající: 
Pane senátore, prostudujte si procedurální předpisy… 
 
Senátor Schwarz: 
Ty nejsi kompetentní řídit ani svou katedru, natož tento senát. 
 
Předsedající: 
Senát smí jednat o věcech, o bodech programu, které má schváleny. Takže nechávám hlasovat… 
 
Senátor Schwarz: 
Když se to tady zavedlo teď na to poslední, nebo předposlední zasedání, dříve jsme o tom takhle nikdy nehlasovali. To znamená, že všechna ta jednání senátu z důvodu toho lze zpochybnit, předtím? 
 
Předsedající: 
Proč zpochybnit? Čili nechávám hlasovat o prvním návrhu do bodu Různé, což je projednání prohlášení členů, aby se tyto věci projednávaly v bodu Různé. Kdo je pro? Jeden, dva. Kdo je proti? Čtyři. Kdo se zdržel hlasování? Jeden. Nehlasoval jeden. Takže rozhodnutí – nebude tento bod navržený ... 
 
Senátor Schwarz: 
To znamená, že nebudeme mluvit ani o zmanipulovaném zápisu ze dne 23. října 2013? To znamená, že když někdo nesouhlasí se zněním, napíše svůj návrh znění, takže o tom se tady vůbec nejedná – o tom se vůbec nejedná, a ani to není respektováno. Nelze se proti tomu ani odvolat. Nelze se proti tomu ani odvolat na zasedání Akademického senátu NF? 
 
Předsedající: 
Je to mimo zápis, mimo jednání senátu. 
 
Senátor Schwarz: 
To je úplně jedno. Já to potřebuji kvůli té nahrávce. 
 
Předsedající: 
Takže – nechávám hlasovat o tom, zda-li na bod navržený senátorem Schwarzem – otázka zmanipulovanosti zápisu - bude projednáván v bodu Různé: 
Pro: 2 hlasy. 
Proti: 4 hlasy 
Zdržel se: 1 hlas 
Děkuji, takže z hlasování plyne, že tento bod zařazen do bodu Různé nebude. Má někdo ještě něco do bodu Různé? Není tomu tak. Přistoupíme tedy ke schválenému bodu 1 – Projednání a schválení vyhlášky o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2014 – 2015. Prosím pana děkana o úvod. 
 
Děkan: 
V souladu s předpisy školy a s vysokoškolským zákonem, musíme zveřejnit v předstihu vyhlášku o přijímacím řízení, které bude probíhat v akademickém roce 2014 – 2015. Proto text této vyhlášky vám byl s předstihem zaslán, v mezidobí tam došlo k jedné úpravě, a to, že přihlášky pro magisterské studium se budou podávat ne do 1. 5., ale do 31. 5. 2015. Toto je jediná změna od té doby co Vám tento materiál přišel. Je to standardní materiál, který se předkládá akademickému senátu ke schválení každý rok. 
 
Předsedající: 
Děkuji panu děkanovi, má někdo ze senátorů nějaké dotazy? 
 
Senátor Schwarz: 
Tak - ten materiál se schvaluje v určitém čase, protože výše poplatků za přijímací řízení musí být přesně stanovena statutem školy, a tam je stanoveno, že ten poplatek činí 20 % tzv. základu, což je číslo stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na každý akademický rok. Tento základ bude na akademický rok 2014 – 2015 stanoven až v lednu 2014. Takže domnívám se, že z tohoto důvodu je předčasné toto stanovovat, protože je možné, že to bude v souladu jak s vyhláškou MŠMT tak samozřejmě s návrhem školy, který z toho bude vycházet. 
 
Předsedající: 
Děkuji panu senátoru Schwarzovi. Prosím pana děkana. 
 
Děkan: 
Já si myslím, že to je irelevantní, protože to stanovení poplatku je dáno možnostmi, které nám dávají předpisy vysokoškolského zákona i vnitřní předpisy školy. 
 
Senátor Schwarz: 
Nemůže to být ale v rozporu se statutem. Já samozřejmě chci, aby ten můj názor byl zaprotokolován. 
 
Předsedající: 
Prosím, tak si ho můžete nadiktovat... 
 
Senátor Schwarz: 
Já jsem ho sdělil, tady se dělá zápis, nemusím nic diktovat. To je zajímavé, že ty nemusíš diktovat svůj názor. Po mě chceš, abych ho diktoval. 
 
[Hlas z pléna:]
Předpokládám, že to je každoroční věc. Jak to bylo – kdy to bylo schvalováno dříve? Jak to bylo určeno? Protože samozřejmě to, co tady zaznívá, mně přijde v rozporu. Čili jaký je zvyk? 
 
Děkan: 
Vždycky to máme individuálně stanoveno takhle dopředu, protože v souvislosti s tím byla připsána částka na účet. Bylo to zavedeno zde přítomným Jirkou Schwarzem, protože je to odstupňované podle toho jestli se zaplatí před termínem, nebo po termínu. 
[Pak tam byly šumy s papírem a nebylo slyšet-omlouvám se, bylo tam něco v tom smyslu, že poplatek je nižší každoročně.]
 
Předsedající: 
Ještě nějaké dotazy? 
 
[Dotaz z pléna:]
Přijetí k bakalářskému studiu – odst. 11 se píše, že přihlášky do bakalářského studia se mohou podávat do 30. 1., případně NF VŠE může umožnit přihlášky v záři 2015. To znamená, že uchazeč může podat přihlášku i v září 2015 – a uchazeč, aby byl přijat bez problémů, by měl absolvovat testy SCIO do 31. května, a zároveň by měl společnosti SCIO sdělit, že je přihlášen ke studiu na NF VŠE. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, protože mi přijde, že tady toto nemůže fungovat, když by někdo podal přihlášku v září, tak nemůže teda vykonávat testy do 31. května, protože nemůže společnosti SCIO sdělit, že žádá o studium na NF VŠE. 
 
Děkan: 
Toto je formulace, která je rovněž přijata z předchozí vyhlášky, kterou dělal Jirka, a je to z toho důvodu, že pokud někdo udělá testy SCIO a udělá je dobře, tak by se vešel do toho našeho limitu, ale nepřihlásí se na NF VŠE a rozhodne se během léta, že by chtěl studovat na vyšší fakultě, tak tam bylo umožněno to, že tu přihlášku může podat i později, ale už musí mít ty testy SCIO hotové do toho 31. 5. 
 
[Dotaz z pléna:]
V tom případě se tedy nepřihlíží k tomu, co se píše v bodu 16, že: první z podmínek pro přijetí se považuje za splněnou absolvování testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti SCIO, že jsou přihlášeni ke studiu. Tím nesplňuje podmínky... 
 
Děkan: 
Ne, on může splnit..... on nepřijde... on nedá přihlášku a NF VŠE sdělí, že chce studovat na NF VŠE, a tu přihlášku dá třeba až někdy během května, června, července, srpna či září. 
 
[Dotaz z pléna:]
Čili on může sdělit.... 
 
Děkan: 
Ano on může sdělit, že bude studovat, ale nepodá přihlášku. 
 
[Pak zazněl ženský hlas ohledně certifikátů.]
[Hlas z pléna:]
Bod 15. odst. 15 stanoví podmínky a) a b), které jsou nutné pro přijetí do bakalářského programu. Pokud tyto podmínky splním, tak budu přijat, pokud je nesplním tak nebudu přijat. V bodě 16. – první z podmínek přijetí 15 a) se považuje za splněnou – to znamená je splněná jen tehdy, pokud při absolvování testů sdělím společnosti, že jsem přihlášen ke studiu. Takže… 
 
[Ženský hlas:]
Ano - je tam ještě dovětek, že: v opačném případě je první podmínka splněna tehdy když uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu. 
 
[Hlas z pléna:]
Takže já v září dodám ten certifikát… 
 
[Ženský hlas:]
To znamená, že můžu zažádat o ten certifikát, tím pádem nemusím dát souhlas k tomu poskytnutí těch výsledků, donesu certifikát s přihláškou, přihlásím se, donesu certifikát a je ta podmínka splněna také. 
 
Děkan: 
Tam je to z toho důvodu, že k udělení souhlasu je využití osobních údajů, tak aby to bylo ošetřeno. 
 
Předsedající: 
Takže pane kolego Steinere... 
 
Senátor Steiner: 
Potom jsou ještě ty formální – v odst. 20 – druhou z podmínek v bodě 15 b), ale je tam písmeno a), pokud to čtu dobře teda, tak 15 b) je druhá podmínka, tak pokud bod 20 zmiňuje druhou z podmínek: prokazuje uchazeč kopií dokladů o ukončení příslušného vzdělání, tak tam by mělo být 15 b). To je ještě v odst. 22, tam je také zmíněno 15 a) pro splnění druhé podmínek přijetí ... děkuji. 
 
Předsedající: 
Děkuji. 
 
Senátor Steiner: 
Ještě v odst. 11 jak se tam upravovalo datum, tak tam zmizela tečka. Děkuji. 
 
Předsedající: 
Čili přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o bodu v tomto znění: V souladu se Zákonem č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách, § 27, odst. 1, písm. b), schvaluje Akademický senát NF VŠE vyhlášku o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2014-2015 se zanesením drobných úprav navržených senátorem Steinerem. 
Pro: 7 hlasů 
Proti: nikdo 
Vzdal se: nikdo 
 
Děkuji. Senát schvaluje v souladu se zákonem vyhlášku o přijímacím řízení v akademickém roce 2014-2015. Jelikož do bodu Různé nebyly schváleny žádné body k projednání, ukončuji tímto dnešní zasedání Akademického senátu. Děkuji. 
 
[Konec záznamu.]
[Přepsáno 19.11.2013]

—————

Zpět