Závažná kritika fakultního senátu celoškolským senátem

09.12.2013 00:00

Tento den se konalo zaseádní celoškolského senátu školy. Zabývalo se také dopisem senátora Schwarze o praktikách na akademickém senátu Národohospodářské fakulty.

Senátoři se dost divili:

  • Jak může předseda fakultního senátu Ján Pavlík tvrdit že když mu přijdou návrhy na jednání senátu na jeho oficiální školní e-mailovou adresu, není jasné komu jsuo adresované jen proto, že v oslovení je "Dobrý den". (Předsedy Pavlíka se na to opakovaně ptali, a když ho konečně přiměli odpovědět, znovu to potvrdil. Vtipná byla následující reakce: proč tedy neodpovídá na e-maily od místopředsedkybně celoškolského senátu, která ho v nich oslovuje "vážený pane docente, předsedo akademického senátu nárosohodposádřké fakulty"...)
  • Na základě čeho předseda Pavlík tvrdí, že návrhy k jednání musejí obsahovat odkaz na paragraf podle kterého se má o nich jednat. (Opět se ho na to museli ptát opakovaně, protože neodpovídal na otázku. Nakonec odmítnul odpovědět.)
  • Jak může předseda Pavlík dávat hlasovat o tom, o čem se bude jednat v bodě Různé. Různé je od toho, aby mohl vystoupit kdokoli s čímkoli. (Senátoři to přirovnali ke schůzím složek Národní fronty, které se připravovaly také tak, aby žádný nepříjemný názor ani vůbec nemohl zaznít.)
  • Jak může předseda Pavlík dávat hlasovat o tom, co bude v zápise, i když určitý senátor výslovně řekl, že to chce v zápisu mít. (Přítomný byl senátor Selep, kterému se to stalo.)
  • Jak může předseda Pavlík tvrdit, že slovo "zejména" uvádí taxativní výčet a kvůli tomu zamítat návrhy vybraných senátorů. (Informace o tom, byla v dopise senátora Schwarze.)
  • Jak to, že se zápis ze zaseádní fakultního senátu rozchází z audiozáznamem (o tom se píše tady a tady). Senátor Selep dokonce přišel s tvrzením, že invektivy, které jsou zaznamenané v zápise z říjnového fakultního senátu, vůbec taklhe podle audiozáznamu nezazněly!

Výsledkem byla zásadní usnesení směřovaná fakultnímu senátu:

  • AS VŠE doporučuje AS NF pořádat jednání v zasedací místnosti rektora NB 169, která je vybavena mikrofonním konferenčním vybavením, pořizovat pravidelný audiovizuální záznam prostřednictvím technologie Mediasite, u níž nebude pochyb o jeho úpravách, a zveřejňovat jej na serveru multimedia.vse.cz v příslušné rubrice dostupné akademické obci a ostatním pracovníkům VŠE.
  • AS VŠE doporučuje projednání vzájemných sporů mezi členy AS NF Etickou komisí VŠE.
  • AS VŠE zdůrazňuje nezadatelné právo každého senátora svobodně vystupovat na zasedáních senátu, jehož je členem.

Přečtěte si oficiální zápis ze zasedání:

Připomínky senátora Schwarze k průběhu jednání AS NF

 
Senátor Schwarz: Považoval za svou povinnost se s touto zkušeností podělit právě v souvislosti s projednáváním VJŘ AS NF VŠE. Dva materiály (Prohlášení členů AS NF, Prohlášení vedení) byly předloženy AS VŠE. Na následujícím zasedání AS NF se chtěl zeptat, kdo svolal senátory, aby vydali prohlášení, kdy se sešli, kdo to organizoval a proč on nebyl pozván, když mělo jít o prohlášení členů AS NF. Na tomto zasedání byl zařazen nový bod – Dodatečné schválení člena VR – a dána otázka na další návrhy do bodu Různé. Senátor Schwarz dal svoje návrhy. Předseda Pavlík nechal o bodech navržených senátorem Schwarzem hlasovat, senátor Schwarz však nechápal, proč by se o tomto mělo hlasovat. Došlo k výměně názorů, protože nepovažoval za možné, aby senátor nesměl vystoupit v bodě Různé. I proto volil expresivnější výrazy, což je mu dnes líto. Nebylo mu umožněno na AS vystoupit, dal tedy žádost o zařazení do programu dalšího senátu. Opět se nechalo o těchto bodech hlasovat, opět mu bylo znemožněno se na tyto záležitosti dotázat. Tyto záležitosti se ho přitom dotýkají – první je o prohlášení členů AS, ve druhém je podepsán proděkan, který v té době proděkanem vůbec nebyl. Dohadovalo se znovu o nahrávání a nenahrávání. Po zkušenosti si nahrával další zasedání a cítil se jako uličník, když si poprvé v životě něco nahrával. Nahrávání jeho i všechny přítomné vedlo k mírnějším výrazům, takže nahrávání má smysl.
 
Doc. Pavlík: Prosí senátory o trpělivost, chce se vyjádřit podrobněji. Citoval pasáže z dopisu senátora Schwarze, ke kterým přičlenil svůj komentář. Samotný záznam poskytnutý senátorem Schwarzem dokládá, že senátor Schwarz na zasedání mohl vystoupit a také vystupoval. Písemný návrh na projednání prohlášení měl vážné formální nedostatky (byl uveden oslovením „Dobrý den“, takže nebylo jisté, komu byl adresován, chybělo, podle kterého odstavce zákona o VŠ se má tento bod projednávat, chybělo, zda se má jednat o projednání, schválení či pouze informaci). Návrh by měl být vrácen jako nezařaditelný, přesto byl uveden na pozvánce s tím, že se bude o zařazení demokraticky hlasovat. Předseda AS NF seznámil s nedostatky návrhu. Bod nebyl schválen senátem s poukazem na formální nedostatky. Senátor Schwarz navrhl opět zařazení na program do Různého, bod opět nebyl schválen. Poté senátor Schwarz navrhl do Různého údajné zmanipulování zápisu z předchozího zasedání. I tento návrh byl zamítnut, mj. i proto, že k žádnému zmanipulování nedošlo. Byl uplatněn standardní procedurální postup, že senát jedná jen o těch tématech, která jsou jím schválena. Senátor Schwarz byl upozorněn, že v průběhu schvalování programu není přípustné mluvit k meritu projednávaných materiálů. Když to senátor Schwarz nerespektoval, bylo mu sděleno, že jeho připomínky k meritu projednávaných věcí nebudou v zápise. AS VŠE dle vyjádření svých členů chtěl uzavřít projednávání situace na NF již 21. 10. AS NF nechtěl znovu otvírat tuto záležitost, ztratilo to smysl. Senátoru Schwarzovi nikdo nebránil podávat návrhy na body zasedání, o zařazení rozhoduje většina členů AS NF. Senátor Schwarz není schopen se dlouhodobě smířit s tím, že je se svým názorem mezi akademickými pracovníky v AS NF osamocen. Nerozlišuje mezi projednáváním a vystupováním na zasedáních AS NF. Vystupování mu je samozřejmě umožněno.
Dne 30. 10. 2013 byl předsedovi AS NF z e-mailové adresy Schwarz@vse.cz doručen dopis bez explicitního určení adresáta; dopis byl uveden pouze oslovením „Dobrý den“. Dopis obsahoval text a žádost senátora Schwarze o zařazení tohoto textu do zápisu z jednání AS NF dne 23. 10. 2013. Tvrzení obsažená v tomto textu nezazněla v ústní podobě během jednání AS NF dne 23. 10. 2013, jednalo se o dodatečně vypracované stanovisko, nebylo tedy přípustné včleňovat je do zápisu, který má zachycovat průběh zasedání.
K přípisu pana Selepa ze dne 3. 6. 2013 - většina v něm uváděných bodů je zavádějící a nepravdivá.
K odmítnutí zařazení do zápisu - Senátor Schwarz nerespektoval upozornění předsedy, že v rámci schvalování programu se nemluví k meritu věci. Přestože mu předseda tímto upozorněním fakticky odebral slovo, mluvil senátor Schwarz dál; proto mu bylo sděleno, že jeho výroky nebudou včleněny do zápisu.
K odmítnutí zařazení návrhů: Tak jak je zvykem i na AS VŠE, o zařazení jednotlivých bodů na program jednání může rozhodovat předsednictvo AS NF VŠE a o jednotlivých bodech programu vč. bodů zařazených do Různého se na zasedání AS NF VŠE hlasuje v rámci schvalování programu, což je to plně v souladu s postupy, které používá AS VŠE. Zde se při schvalování programu také hlasovalo o Různém. Pokud většina souhlasí s návrhem vyjádřit se k otázce nevymezené explicitně v § 27, je její projednání zařazeno do programu.
Tvrzení senátora Schwarze, že někteří členové AS NF jednání opustili po konzultaci s děkanem Ševčíkem, je nepravdivé. Lze doložit i na základě rozvrhů, že nejméně 3 členové akademického senátu měli předem avizovanou výuku a 1 člence senátu končilo hlídání dítěte, a navíc ho musela jít kojit. Body, o jejichž projednání usiloval senátor Schwarz, by navíc nebylo přípustné v Různém projednávat, protože během hlasování o programu se proti jejich projednávání v Různém vyslovila většina členů AS NF VŠE. Vzhledem k tomu, že senátor Schwarz nezná procedurální postupy (konkrétně způsob udělování slova děkanovi fakulty), napadl na zasedání NF VŠE dne 23. 10. 2013 nanejvýš nevhodnou invektivou děkana Ševčíka, když řekl zvýšeným hlasem děkanovi: „Drž hubu, Ty mě nebudeš tykat!“. Na dotaz děkana „Tak já Ti nesmím tykat a Ty mě tykat budeš?“ senátor Schwarz odpověděl: „Já Ti budu tykat a Ty mě budeš vykat! Dobře si to rozmysli, nebo budeš litovat!“. To je doslovný přepis chování senátora Schwarze a jeho obsah lze považovat dokonce za vyhrožování.
K tomu, že je senátor Schwarz a že jsou někteří senátoři zastrašováni – jde o paradoxní tvrzení. Audiozáznam ukazuje, že ze strany senátora Schwarze padala slova, která na zasedání akademického senátu nepatří. Např.: „To je projev neuvěřitelné bídy a zoufalství.“ „Hoši, zabalte to, protože každý den, o který tu bídu a zoufalství prodlužujete, tak to je strašný.“ Na adresu doc. Pavlíka: „Ty nejsi kompetentní řídit ani vlastní katedru, natož tento senát.“ Dále: „Tak jako si vymýšlíš zápisy.“ „Pokračuj dál v tom trapném představení.“ Arogantně se choval již na předchozím zasedání, jde v jeho případě o konstantu. Jak zacházet se senátorem, který nerespektuje předsedu senátu? Jde o dobrý námět pro AS VŠE, zda toto institucionálně a právně neošetřit. Závěrem zdůrazňuje, že šlo o znovuotevírání problematiky situace na NF VŠE, jejíž projednávání bylo ukončeno na AS VŠE dne 21. 10. Zdá se, že se jasně vyjevilo, kdo byl iniciátorem kampaně proti děkanu Ševčíkovi. V případě požádání je doc. Pavlík ochoten rekonstruovat iniciátorskou činnost senátora Schwarze v kauze NF.
 
Senátor Vondra: Doporučil by domluvit konání zasedání v zasedací místnosti rektora a používat záznam. Ušetřilo by to i spoustu výkladů a komentářů.
 
Senátor Svoboda: Má otázku na doc. Pavlíka. Tvrdí, že když mu někdo pošle e-mail na oficiální školní adresu pavlik@vse.cz a osloví ho „Dobrý den“, že z toho není zřejmé, komu to posílá?
 
Doc. Pavlík: Sám adresoval materiály předsedovi AS VŠE se všemi náležitostmi. Senátor Schwarz v důsledku jakési patologické nenávisti, která ho vede, aby útočil na děkana Ševčíka, na doc. Pavlíka i na všechny ostatní, nejspíš není s to vyslovit jméno doc. Pavlíka. Vystoupení senátora Schwarze na AS NF jsou jen jedna věc, další je to, co říká, když se domnívá, že nejsou přítomni svědci.
 
Senátor Svoboda: Prosí o odpověď na svou otázku.
 
Doc. Pavlík: Není to zřejmé. Každý úřední dopis má obsahovat oslovení – jméno nebo funkci.
 
Senátorka Češková: Napsala doc. Pavlíkovi dvakrát úřední dopis, kde ho dvakrát oslovila „vážený pane docente, předsedo AS NF“. Ani na jeden dopis doc. Pavlík nereagoval.
 
Senátor Marek: Všechny své e-maily začíná slovy „Přeji hezký den“. Pan docent Pavlík tvrdí, že AS VŠE schvaloval obsah Různého. To není pravda. Předseda AS VŠE dává v rámci Různého prostor úplně všem. Senátor Marek si jako předseda AS FFÚ nedokáže představit, že by v rámci Různého někomu nedovolil vystoupit, to může každý. Na NFse používají tanky, tam kde by se měla uplatňovat jemná diplomacie. Žádá, aby se opět přešlo do oblasti diplomacie.
 
Senátorka Češková: Je předsedkyní či místopředsedkyní fakultního i celoškolního senátu několik let, musí říct, že nikdy nezažila případ, že by někdo nemohl v rámci bodu Různé vystoupit – i když bylo oslovením „dobrý den“, i když bylo požádáno na místě. Je pro ni nepřijatelné, že nemůže senátor dostat slovo, pokud o to požádá.
 
Senátor Svoboda: Zaznělo, že jedním z formálních nedostatků je, že součástí návrhu nebylo zařazení pod konkrétní odstavec zákona. Ptá se předsedy AS NF, jaký předpis ukládá, aby to bylo součástí návrhů?
 
Doc. Pavlík: Hlavní chyba byla v tom, že nebylo určeno, co s těmito body dělat. Doc. Pavlík je dal do pozvánky, pak konstatoval formální nedostatky. Návrh ani při druhém hlasování nebyl schválen.
 
Senátor Svoboda: Neptal se na vlastní hlasování, ale ptal se doc. Pavlíka, kde shledává formální nedostatek a na základě jakého předpisu tvrdí, že toto musí být součástí návrhu.
 
Doc. Pavlík: Ve všech zápisech a usneseních se citují příslušné paragrafy zákona.
 
Senátor Svoboda: Neptal se na usnesení. Ptal se, na základě čeho si doc. Pavlík myslí, že to musí být součástí návrhu, když ho kvůli tomu odmítl jako nezařaditelný.
 
Doc. Pavlík: Nechce odpovědět.
 
Proděkan Chytil: Když tady byl 21. 10., měl víru v to, že sem nebude muset znovu kvůli této kauze jít. Navrhuje AS VŠE, aby se touto kauzou přestal zabývat. Celý konflikt ho mrzí. Uvedl příklad, že na VR bylo řečeno, že nejde o konflikt fakulty, senátů, ale o konflikt dvou osobností. Bylo by proto nejvhodnější nedělat žádné velké usnesení. Strávilo se mnoho času nad záležitostmi, které byly malicherné. Mluví jako osoba, ne jako statutární zástupce či jako proděkan. Lidsky navrhuje, aby se toto řešilo na fakultě, v rámci AS NF.
 
Senátorka Češková: Je to k řešení senátu, není to pouze o tom, kdo koho zná 30 let. Je to o tom, co je AS a co může senátor chtít. Podle jejího názoru je to o tom, zda má právo senátor vystoupit, když o to požádá.
 
J. Selep: Souhlasí s oběma předchozími vystoupeními. Je to záležitost pro AS VŠE, protože AS NF zamezuje řešení. V červnu napsal AS VŠE dopis, ve kterém popisoval praktiky na senátu. Tehdy to bylo načrtnutí, teď se dostáváme do konkrétní roviny. Na příklad hlasování o zápisu na AS NF 20. 5. 2013, kdy senátor Selep chtěl něco dát do zápisu a předseda Pavlík dal o tom hlasovat. Na základě kterého zákona o tom nechal doc. Pavlík hlasovat? Další věcí je manipulování se zápisem, které doc. Pavlík popřel. Senátor Selep disponuje audiozáznamem ze zasedání 23. 10. 2013, nejdrsnější výrazy jako „drž hubu“ (a další, které citoval doc. Pavlík – viz výše) na záznamu nejsou. Poukazuje to na to, jaké praktiky se na AS NF používají. Dále, je pro něj novinkou demonstrativní výčet, který zmínil doc. Pavlík, protože na zasedání AS NF se doc. Pavlík ptal senátora Selepa ptal, na základě kterého bodu § 27 vysokoškolského zákona by se návrhy senátora Schwarze měly projednat; senátor Selep odpověděl, že podle bodu 2, kde uvedeno „zejména“, což znamená demonstrativní výčet. Doc. Pavlík tomu tenkrát oponoval, že jde o taxativní výčet. Na základě čeho tedy posílal různá vyhlášení AS NF?
 
Senátorka Burianová: Na záznamu nezazněly invektivy jako např. „drž hubu“?
 
J. Selep: Ne, na jeho záznamu to není.
 
Senátorka Burianová: Na zasedání to slyšela, což si velmi dobře pamatuje.
 
Senátor Svoboda: Částečně se sympatií poslouchal doc. Chytila v tom smyslu, že by se touto kauzou AS VŠE pokud možno neměl zabývat. Je nešťastné, když se problémy AS NF znovu zasazují do kontextu nějakých kampaní. Zdroj neshod na AS NF nemá AS VŠE řešit. Důvod, proč tu sedíme, a podstata toho, co předložil doc. Schwarz, jsou ale nestandardní praktiky dějící se na AS NF – hlasování o tom, kdo bude moci vystoupit v bodě Různé; hlasování o zařazení do zápisu poté, co senátor explicitně uvede, že svou vystoupení chce mít v zápisu;to, že předseda senátu tvrdí, že v zákoně není demonstrativní výčet, ale taxativní, i když byl několikrát upozorněn, že je to demonstrativní výčet; to, že se zápis odchyluje od audiozáznamu. Už jen tyto čtyři nestandardní praktiky svědčí o tom, že velký senát by se měl touto věcí zabývat, protože se zdá, že malý senát není schopen si to vyřešit sám. My řešme tato systémová selhání. Není důležité, které neshody k tomu vedly, je důležité, aby procesy fungovaly podle pravidel. Pak můžeme řešit neshody.
 
Senátor Vondra: Inicioval by přesunutí jednání na Etickou komisi. Požádal by doc. Pavlíka, aby mu například do týdne dal jméno kontaktní osoby, se kterou řešil, jak pořizovat záznamy ze zasedání AS NF.
 
Proděkan Chytil: Chtěl navrhnout Etickou komisi a možnost záznamu, stejně jako senátor Vondra. Tím, co se děje, je poškozováno jméno NF i celé VŠE. Usiluje o to, aby se hlásilo více studentů, mimo jiné podporuje myšlenku J. Schwarze, tzv. „Spanilých jízd“, kdy učitelé a studenti jezdí na střední školy. Přijde mu to takto jako marný čas.
 
Senátorka Češková: Navrhuje najít nějaký text, ve kterém by AS vyjádřil souhlas či nesouhlas s tím, že senátoři nemohou vystoupit v bodě Různé. Kdyby se toto nedělo, AS VŠE by se tím nemusel zabývat a jméno školy by nebylo poškozováno.
 
Senátor Mikan: Není poškozováno jméno NF, ale VŠE. Novináři to nerozlišují. Připadá mu to vše jako hra na demokracii – stanovení takových pravidel, aby nebyl připuštěn jiný názor, a pokud se k tomu schyluje, jakýmikoli prostředky se tomu zamezí. Takto byly připravovány schůze složek Národní fronty. My zde vždy vyslechli každý názor, pak ho třeba nepřijali. Ale aby se bránilo vůbec vyslechnout jiný názor, to je nepřijatelné. Obhajoba fungování AS NF mu spíše ukazuje na nedemokratický způsob jednání.
 
Senátor Schwarz: Vystupuje jen proto, aby z jeho nereakce nevyznělo, že souhlasí s tím, co řekl pan Pavlík. Jedná se o hrubá zkreslení, nepravdy a to, jak to řekl autoritativním způsobem, chápe jako urážku senátora AS VŠE.
 
Senátorka Češková: Považuje návrh na dodání konkrétní osoby (návrh senátora Vondry) za nedostatečný. Pokud AS NF bude hlasovat o tom, kdo smí vystoupit v bodě Různé, nic se tím nezmění.
 
Předseda Riedlbauch: Problém není v tom, že by se AS pokoušel napravit konflikty. Návrh na postoupení Etické komisi je naprosto legitimní. Chyba je, když se lidé nechtějí ani vyposlechnout. Senátor Vondra nyní navrhl usnesení, věnujme se jemu.
 
JUDr. Vondráček: V případě e-mailu pana Zajíčka z 22. 4. 2013 byla věc rovnou přesunuta na Etickou komisi, aniž byl projednán. Proč dnes za situace ne obdobné, ale možná mnohem horší, není tato situace přesunuta na Etickou komisi?
 
Předseda Riedlbauch: Doc. Schwarz je senátorem, pan Zajíček není senátorem.
 
Senátor Mikan: Nemá NF svou Etickou komisi? Předpokládal, že fakulta řeší na své úrovni Etické komise to, co bylo proneseno na jednání AS NF. Neočekával, že čekají, že AS VŠE bude zahajovat jednání na úrovni celé školy; očekával, že budou konat na úrovni NF.
 
Senátor Schwarz: Vystoupil takto poté, co mu opakovaně nebylo dáno slovo, poté, co byl zmanipulován zápis AS NF. To je připraven vysvětlit. Žádá o vydání Etické komisi VŠE.
 
Senátor Korecký: V květnu se nereagovalo na citovaný e-mail, ale na e-mail, kde byla napadána senátorka Češková, senátor Korecký, asi i senátor Berka. Prošel jednáním a pak se k tomu AS VŠE vyjádřil.
 
Po diskuzi byla navržena tato usnesení, o kterých bylo hlasováno:
 
„AS VŠE doporučuje AS NF pořádat jednání v zasedací místnosti rektora NB 169, která je vybavena mikrofonním konferenčním vybavením, pořizovat pravidelný audiovizuální záznam prostřednictvím technologie Mediasite, u níž nebude pochyb o jeho úpravách, a zveřejňovat jej na serveru multimedia.vse.cz v příslušné rubrice dostupné akademické obci a ostatním pracovníkům VŠE.“
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
 
„AS VŠE doporučuje projednání vzájemných sporů mezi členy AS NF Etickou komisí VŠE.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.
 
„AS VŠE zdůrazňuje nezadatelné právo každého senátora svobodně vystupovat na zasedáních senátu, jehož je členem.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.

—————

Zpět