Prohlášení vedení Národohospodářské fakulty

28.05.2013 08:16
 
Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,
v posledních měsících si naše fakulta prošla nelehkým obdobím, které bylo charakterizováno mediální kampaní a sérií prohlášení, která poškozovala její dobré jméno. Vedení fakulty se doposud zdržovalo předčasných vyjádření z důvodu probíhajícího nezávislého interního auditu. V současnosti však byla dokončena průběžná zpráva Útvaru interního auditu VŠE, proto bychom Vás chtěli touto formou o jeho výsledcích a předešlých nejpodstatnějších událostech informovat:
1. O prošetření zahraničních pracovních cest na fakultě mezi lety 2008 - 2012 jsme jako její vedení požádali rektora VŠE poté, co se v prosinci loňského roku prokázaly manipulace a falšování podkladů pro vyúčtování zahraničních cest ze strany doc. Stellnera a dr. Soběharta. Oba pedagogové uznali své pochybení a k 31. 12. 2012 ukončili dohodou pracovní vztahy s Národohospodářskou fakultou VŠE.
2. V reakci na tyto události se několik učitelů a studentů pokusilo na začátku letošního roku interpretovat jejich odchod jako útok na akademické svobody ze strany vedení fakulty. Na sociálních sítích i prostřednictvím médií se snažili vyvolat dojem, že vedení fakulty se zbavuje učitelů, kteří s ním nesouhlasí. Takto silné obvinění z úst některých učitelů vyvolalo podporu části jejich studentů.
3. Zhruba dvě desítky studentů se v únoru 2013 otevřeně postavily proti vedení fakulty. Zneužily přitom rozmíšku, kterou vyvolaly dvě studentky s členy ostrahy VŠE (ostraha je řízena kvestorem VŠE, nikoliv vedením Národohospodářské fakulty). Tyto studentky chtěly v prostorách školy vylepit protestní transparenty a následně se na sociálních sítích a v médiích začaly nepravdivě prezentovat jako oběti zvůle členů vedení fakulty.
Na stále nenávistnější veřejné útoky zmíněných učitelů a studentek jsme jako vedení fakulty v té době úmyslně nereagovali. Nechtěli jsme poškozovat příznivý obraz Národohospodářské fakulty VŠE v očích široké veřejnosti a dále jitřit atmosféru a současně jsme čekali na výsledky probíhajícího auditu.
4. Učitelé a studentky, vystupující proti vedení fakulty, se pokusili dosáhnout odvolání členů vedení fakulty na půdě akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE. Ten ale vedení fakulty a její kroky opakovaně podpořil a podporuje.
5. Prozatím neúspěchem skončila i snaha Akademického senátu VŠE a osobně pana rektora prof. Hindlse nalézt smírné řešení „sporu“. Odpovědí protestujících učitelů a studentek byly jen další mediální útoky včetně vyjádření, že jediným řešením, které oni připouští, by bylo odstoupení či dokonce odvolání děkana NF VŠE.
6. Na konci dubna byl interní audit ukončen a my, členové vedení fakulty, jsme byli seznámeni s jeho výsledky. Ze závěrů jednoznačně vyplývá, že předkládání falešných cestovních dokladů se mezi roky 2009 až 2012 vedle doc. Stellnera a dr. Soběharta účastnili také dr. Tumis, dr. Szobi, dr. Lipka a doc. Šťastný, každý v jiném rozsahu. Celková výše takto vzniklé škody pro fakultu překročila 1 mil. Kč.
7. Vzhledem k rozsahu a závažnosti finančních pochybení výše zmíněných osob je nyní zřejmé, z jakého důvodu vyvolalo ukončení spolupráce s doc. Stellnerem a dr. Soběhartem a zahájení interního kontrolního auditu tak silnou reakci. Pravděpodobně nejsilnějším motivem k podnícení otevřeného útoku proti vedení a především děkanovi byla snaha zabránit odhalení podvodných jednání a z něj vyplývajících důsledků pro dotčené osoby.
Je samozřejmě smutné, že se chybující pedagogové pokusili a stále ještě pokouší odvádět pozornost jiným směrem – např. odkazy na údajné porušování akademických svobod. Pod touto záminkou se stále ještě snaží manipulovat míněním a postoji studentů a staví se do role morálních arbitrů. Celé vedení fakulty je po rozhovorech s řadou z Vás přesvědčeno, že takové jejich snahy nejsou a nebudou úspěšné. Za to bychom Vám chtěli poděkovat.
 
Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,
chceme Vás ujistit, že kvalita a náročnost studia na Národohospodářské fakultě se nijak nesnižuje. My, pedagogové, budeme i nadále dělat maximum pro to, aby znalosti, které zde při studiu získáte, byly nejen na špičkové teoretické úrovni, ale současně Vám pomohly dosáhnout úspěchů v budoucí profesionální praxi. Uděláme vše pro to, aby Národohospodářská fakulta VŠE Praha zůstala jednou z nejkvalitnějších a nejprestižnějších ekonomických fakult v České republice.
 
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., v. r.
děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha
 
doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.
předseda Akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE
 
doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., v. r.
proděkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha
 
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., v. r.
proděkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha
 
doc. Ing. Petr Toth, PhD., v. r.
proděkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha
 
Mgr. Soňa Křítková, v. r.
proděkanka Národohospodářské fakulty VŠE Praha
 
Ing. Jeanneta Franková, v. r.
tajemnice fakulty

—————

Zpět