Přehled rozporů v kauze se studentkami

Získal jsem materiál, který sem přetiskuji. Rád bych ho rozvedl, pokud jsou další příklady. Náměty mi prosím pošlete.

Materiál je rozdělen na dvě části:

 1. Prohřešky v tom, co děkan Miroslav Ševčík udělal
 2. Rozpory ve vyjádřeních děkana Miroslava Ševčíka

 

1. Prohřešky v jednání

Zákaz plakátů

 •  Dne 17. 1. 2013 tajemnice NF volala Jaroslavu Kubínovi z UOO a domluvila se s ním, aby bylo zamezeno vylepování plakátů. (Poznámka: není jasné, kdy přesně žádala - zda během telefonátu, nebo až potom. Viz zasedání AS VŠE.)
 • Vyjádření OSM: “Na základě telefonického rozhovoru dne 17.1.2013, kdy tajemnice 5. fakulty požádala pracovníka UOO p. Kubína o zamezení vylepování nepovolené inzerce či jiných materiálů v prostorách výlučně spadajících pod Národohospodářskou fakultu.”
 • Vyjádření proděkana Šťastného: “Nakonec nelze v této souvislosti nezmínit skutečnost, že před 10 lety, kdy se “úzká zájmová skupina”, jak tehdy říkal děkan Ivo Straka, zastala prof. Holmana, kterého děkan Straka odvolal z výuky, používala tato skupina (v níž dnešní děkan sehrál klíčovou roli) právě takovou “plakátovou” formou komunikace. To, že současní představitelé fakulty zakazují formy svobody projevu, které sami dříve používali a evidentně považovali za legitimní, považuji za absurdní a smutné.”
 • V čem je dále problém: plakáty byly vyvěšeny na dveře, kam se do té doby vždy věšely plakáty bez povolení. Jsou dvě možnosti: 1) Tajemnice neupřesnila, kde se mají plakáty strhnout. V tom případě studentky nic neporušily, jelikož podle celoškolního předpisu jsou pravidla ve fakultních prostorách v kompetenci fakulty. A fakulta dlouhodobě vstupní dveře považovala za volnou tribunu. 2) Tajemnice upřesnila, že jde i o vstupní dveře, ale potom měla toto pravidlo zveřejnit.

Nesdělení důvodu schůzky

 • Text e-mailu: “Vážená studentko, dostavte se dne 22. 1. 2013 ve 14:30 hod. k panu děkanovi na místnost č. 305 NB. Alena Šalbabová Studijní referentka”.
 • Vyjádření proděkana Šťastného: “...není obvyklé, aby studentovi nebyl sdělen žádný důvod, proč se má dostavit na jednání s představitelem fakulty.”

Neřešení stížnosti a řešení nevyžádaného

 • Prohlášení zástupců vedení: “V rámci setkání nejvyšších představitelů fakulty se studentkami se mělo projednávat především „Hlášení o mimořádné události nepovoleného vylepování plakátů na VŠE1, napadení strážného“ (doprovod studentek napadl jednoho ze strážných).”
 • Vyjádření proděkana Šťastného: “Toto hlášení však útvar obrany a ochrany ani jiné pracoviště řešit nijak nepožadovalo. Děkan jej řešil z vlastní iniciativy. To by bylo pochopitelné, pokud by jej řešil v rámci vyšetřování zmíněné stížnosti dotčených studentek – té se však schůzka dle děkanova prohlášení týkat vůbec neměla. Děkan tedy řešil to, na co si nikdo nestěžoval, naopak neřešil to, na co bylo stěžováno. Takový způsob řešení stížnosti studentů považuji za podezřelý a nepřípustný.

Řešení nedovoleného přístupu nejprve se studentkou

 • Prohlášení zástupců vedení: “Dále se měl se studentkou Hadincovou projednávat nedovolený přístup do systému ISIS, který ji byl neoprávněně poskytnut systémovým integrátorem na žádost jednoho z vyučujících (Ing. Houdek).”
 • Vyjádření proděkana Šťastného: “...shledávám přinejmenším zarážejícím, že toto podezření nebylo nejprve projednáno s osobou, které údajně tento stav způsobila, tj. s vyučujícím, který o delegaci práva pro studentku požádal.”

Zákaz svědka a přizvání vlastních

 • Prohlášení zástupců vedení: “Formát zůstane zachován, ale hned po jejich skončení se můžeme sejít tak, jak navrhujete, tedy i s panem Selepem.”
  “Je tedy s podivem nad čím se studentky pozastavují. Má snad formát projednávání porušení předpisů VŠE stanovovat student, který se podle hlášení o mimořádné události provinil? Nepřesahuje tato troufalost studentek meze slušného chování?”
  “Zvolený postup ze strany vedení fakulty NF VŠE byl naprosto legitimní a vzhledem k charakteru incidentu (kdy došlo k fyzickému napadení strážného) byl i velmi mírný.”
 • Vyjádření proděkana Šťastného: “došlo k zásahu do práv dotčených studentů. Každý totiž má právo mít k sobě při úředním jednání svědka. Požadovat, aby se svědek účastnil pouze části jednání, je stejným porušením práva, jako by byl svědek zamítnut zcela. Toto porušení práva je o to nešťastnější, že děkan a studenti jsou vůči sobě v asymetrickém postavení, a vyjednávací pozice studentů je tím oslabená. Uvážím-li navíc, že studentům byla přítomnost svědka zamítnuta, kdežto děkan NF měl k sobě tři spolupracující pracovníky fakulty, považuji postup děkana za zásadní pochybení. Zároveň se musím jasně distancovat od prohlášení čtyř zmíněných akademických funkcionářů, podle nichž je požadavek na přítomnost svědka “troufalost”, která “přesahuje meze slušného chování”. Toto vyjádření je v příkrém rozporu s etickými standardy práce kdekoliv, natož pak v akademickém prostředí.”
  “Ve věci postupu děkana NF a jeho spolupracovníků jsem přesvědčen, že jejich způsob jednání s Vámi a řešení celé situace byl podle mého soudu politováníhodný a neetický a rád bych se od něj tímto distancoval.
 • Trestní zákoník: § 177 Útisk: “Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.”

Křik na studentky

 • Miroslav Zajíček na schůzce na jednu studentku hlasitě křičel (“to vám sepsal Koblovský”).
 • Zapírání: Ilist, 15. 2. 2013: “Miroslav Zajíček toto nařčení ovšem důrazně odmítá. Že nezvýšil hlas, podle něj mohou potvrdit další účastníci diskuze.”
 • Ilist 26. 2., reakce studentky: “Jeden z účastníků schůzky doc. Chytil však nevhodnou reakci dr. Zajíčka veřejně připustil na zasedání AS NF 30. ledna 2013. Křik Dr. Zajíčka může dosvědčit i několik dalších lidí, kteří se v době schůzky nacházeli na chodbě před děkanovým kabinetem.”

Zápis místo podepsání převzetí dopisu

 • Dne 4. 2. 2013 nesly studentky reakci na prohlášení zástupců vedení. Děkan trval na sepsání zápisu, což trvalo 90 minut.

Urážení a snižování lidské důstojnosti

 • Při psaní zápisu si sl. Smrčková sundala svetr.
 • Zápis: “...byla děkanem důrazně a opakovaně upozorněna na to, aby se raději rychle oblékla, aby nedošlo k tvrzení , že byla obtěžována.”
 • Dne 20. 2. 2013 děkan prohlásil ke sl. Smrčkové na chodbě po vědecké radě: “Když vás mám vedle sebe, tak opravdu vy byste si mohla vymyslet, že jsem vás třeba i ošahával.”

Neetické jednání při schůzce se studentkami

 • Jde jen o tvrzení proti tvrzení. Studentky vypovídají o zastrašování, o sdělování soukromých informací o učitelích, o nátlaku apod.

2. Rozpory v tvrzeních a nepravdy

Studentky prý podaly prosbu, a ne stížnost

 • Děkan Ševčík na AS: „Všimněte si předmětu. To je prosba o projednání incidentu.“ Děkan několikrát slovo „prosba“ zdůraznil.
 • To není pravda, protože sám děkan Ševčík s tím dříve pracoval jako se stížností.
 • Důkaz: Stanovisko vedení NF a vedoucích kateder: „Na základě „Oznámení o mimořádné události“ a stížnosti zaslané studentkami, se následně konalo jednání s vedením NF…“
 • Navíc na tomtéž zasedání AS, kde děkan Ševčík trval na tom, že jde o prosbu, obvinil bývalého proděkana Šťastného, že neřešil „stížnost“!

Děkan prý jednal jen na základě prosby

 •  Děkan Ševčík na AS : „Já jsem si prosím ze svého plezíru nikoho nezval. „ Dále: „My jsme pouze vyšli vstříc žádosti nazvané „prosba o projednání incidentu“.“ A na jiném místě: „…my jsme opravdu jednali jenom na základě prosby o projednání incidentu…“
 • Toto tvrzení je nepravdivé ze 3 důvodů:
 • 1) V minulosti tvrdil, že schůzka byla organizována kvůli hlášení strážného. Prohlášení vedení NF: „V rámci setkání nejvyšších představitelů fakulty se studentkami se mělo projednávat především „Hlášení o mimořádné události nepovoleného vylepování plakátů na VŠE, napadení strážného“… Dále se měl se studentkou Hadincovou projednávat nedovolený přístup do systému ISIS…“ – o stížnosti studentek zde není ani slovo.
 • 2) Na základě čeho by potom děkan zval Markétu Vaněčkovou, když v inkriminovaný den nebyla ve škole a pod stížnost se nepodepsala?! A na základě čeho zval studenta Halíře? (Tato otázka byla děkanovi několikrát položena, nikdy na ni neodpověděl.)
 • 3)  Na zasedání AS děkan tvrdil : „Slečna Hadincová, vedle toho, že se zúčastnila vylepování plakátů, což jsme ani v podstatě nechtěli projednávat, protože ale o to žádala, tak jsme to udělali, tak měla ještě jednu záležitost…“ – Děkan tedy sám tvrdil, že vylepování plakátů ani projednávat nechtěli, tj. že měli původně jiné věci k projednání („…aby se projednaly ještě některé další skutečnosti, které byly na pořadu projednávání s jednotlivými osobami“)!

Děkan prý stížnost studentek řešil jako prosbu

 • Děkan Ševčík na AS: „Chtěl bych sdělit však, že jako stížnost jsme to my neprojednávali. My jsme to projednávali jako prosbu o projednání incidentu.“
 • To je ale v rozporu jednak s jeho dřívějším prohlášením (Prohlášení zástupců vedení NF), kde mluví o „stížnosti“, jednak s průběhem samotné schůzky, o níž studentky vypovídají, že na ně byl činěn nátlak, aby svou stížnost stáhly.

Studentky se prý omluvily

 • Prohlášení zástupců vedení: “Členové vedení fakulty navrhli studentkám, aby se za své nevhodné chování k zaměstnancům školy (uklízečka, ochranka) omluvily. Studentky své pochybení uznaly tím, že omluvu následující den poslaly.
 • Reakce studentek: “Rozhodně jsme žádné pochybení neuznaly, jak autoři Prohlášení uvádějí.”
  “Vážené zaměstnankyně VŠE, rády bychom se touto cestou omluvily, že jste musely být proti své vůli přítomny nepříjemnému incidentu...”
 • Děkan Ševčík věděl při svém vystoupení na AS, že ho studentky opravily, přesto to tam znovu tvrdil. (A byl následně na tuto manipulaci upozorněn.)

Studentky prý přišly předat dokument bez ohlášení

 • Ilist 15. 2.: “Nedokážu si představit, že přijdete bez ohlášení k nadřízenému, kde probíhá oficiální jednání. Přítomní muži jsou v oblecích a vy se vysvléknete do košilky,“ popisuje Ševčík.”
 • Skutečnost: studentky přišly na sekretariát a sekretářka je standardně ohlásila. Přišly jen doručit dopis (mohla ho převzít i sekretářka), nikoli jednat s děkanem a zdržovat ho.

U zápisu prý byla osoba ne z VŠE

 • Ilist 15. 2.: “Na místě byla podle něj přítomná i osoba, která nepochází z VŠE a která toto chování označila za něco neuvěřitelného.”
 • Ilist 26. 2., reakce studentky: “Při předávání byla skutečně přítomna i další osoba. Všimla jsem si jí ale i ve středu při protestu před Vědeckou radou NF, kdy se tento pán velmi živě zapojoval do debaty na chodbě. Přišlo mi to poněkud divné, když se údajně podle slov pana děkana jedná o člověka mimo VŠE. Tím dotyčným je Ing. Milan Johanis, který pracuje jako odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky NF (jejíž vedoucím je právě doc. Ševčík).”