Vyjádření Jiřího Schwarze k nařčení z podjatosti

21.04.2013 00:00

Dopis Jiřího Schwarze senátorům akademického senátu VŠE:

 

Vážení členové Akademického senátu VŠE,
 
dovolte, abych se touto cestou ohradil proti nařčení, které na jednání AS VŠE 25. 3. 2013 pronesl na mou adresu JUDr. Jan Vondráček, vedoucí katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE. Nepravdivě tvrdil, že ve zprávě mediátora se píše o obstrukci vedení NF VŠE, a dále mě obvinil z prokazatelné podjatosti při plnění funkce mediátora kontroverze na NF VŠE. Jeho jediným argumentem byl můj příbuzenský vztah s prof. Josefem Šímou, který byl jedním z citovaných v článku „Ano, pane děkane. Příběh Miroslava Ševčíka, ekonomické hvězdy, která padá na zem.“ v týdeníku Respekt 10/2013. 
 
Je pravda, že J.Šíma je od svých 11 let, tedy déle než 30 let, mým švagrem. Nikdy jsem to neskrýval. Skutečností je, že každý vedeme vlastní rodinný i profesní život a neprobíráme spolu záležitosti obdobného charakteru, které přinesl časopis Respekt ve výše uvedeném článku. To, že v něm byly citovány výroky prof. Šímy, je věcí redaktora, popř. šéfredaktora tohoto časopisu. Tyto citace však nemohou mít vliv na mě, když jsem tento článek nepsal, ani k němu neposkytl žádné podklady a navíc se mě jeho obsah přímo netýká. Skutečnost, že se osoba, která je ve vztahu příslušníka širší rodiny, vyjádří k určité záležitosti, resp., že ji cituje novinář, nemůže mít žádné důsledky pro můj profesním život. Oproti J.Šímovi, jehož jsem vyženil, jsem se s M. Ševčíkem, současným děkanem NF VŠE, před 33 lety spřátelil. Před 29 lety jsme začali společně vyučovat na VŠE, před 23 lety jsme spolu založili Liberální institut a déle než 20 let dohromady podnikáme. Na rozdíl od prof. Šímy je doc. Ševčík kmotrem mé dcery a dokonce mým ne zcela vzdáleným sousedem. Prohlašuji však, že ani v jeho případě a ani v případě prof. Šímy jsem ve své mediační činnosti nebyl vázán jejich názory. Zprávu o činnosti mediátora s přílohami jsem předložil na zasedání AS VŠE 25. 3. 2013 a mimo JUDr. Vondráčka jsem nezaznamenal žádné kritické hlasy k jejímu obsahu. 
 
Již během zasedání AS VŠE 25.3.2013 jsem JUDr. Vondráčka požádal o předložení důkazů mé „zjevně prokazatelné podjatosti“. Ten mi 3. 4. mailem sdělil, že tak učiní po uveřejnění zápisu z jednání AS VŠE. Přestože k zveřejnění došlo 8. 4. 2013, dodnes jsem od něj zdůvodnění neobdržel.
 
Ohrazuji se proti nepravdivým a účelovým výrokům JUDr. Vondráčka, které zazněly na minulém zasedání Akademického senátu s tím, že jeho vyjádření ohledně mé podjatosti považuji za hraniční ve vztahu k ochraně osobnosti. Nehodlám dále celou záležitost eskalovat s ohledem na absolutní nepravdivost jeho tvrzení, a ani tento problém nechci znovu otevírat na zasedání AS VŠE. 
 
Jako mediátor jsem chtěl přispět k uklidnění kontroverze na NF VŠE, protože jako bývalý děkan této fakulty znám účastníky sporu z řad pedagogů a vůči studentkám, které se ozvaly proti děkanovi, cítím odpovědnost, protože jsem je přijímal ke studiu a vyučoval. Nepravdy a účelovou manipulaci s fakty, kterou ve svém vystoupení na AS VŠE předvedl JUDr. Vondráček, považuji vzhledem k vyhrocené situaci na Národohospodářské fakultě a její reflexi na VŠE, v odborných kruzích a v některých médiích, za projev málo kompetentního, neodpovědného a nekolegiálního jednání.
 
S omluvou za obtěžování tímto nevyžádaným sdělením a s pozdravem
 
 
                                                                                                                             Jiří Schwarz
V Praze 20. 4. 2013 
 

—————

Zpět