Zveřejněno podrobné odůvodnění, proč omezit fakultě akreditace

01.10.2014 00:00

Akreditační komise zveřejnila zápis, ve kterém velmi podrobně rozebírá důvody, proč navrhuje Národohospodářské fakultě omezti akreditace magisterských oborů. Problém není jen v tom, že personální zabezpečení oborů je slabé, ale komise také na několika místech uvádí, že fakulta do své zprávy uvádí nepravdivé údaje!

Kritika akreditační komise je natolik závažná, že ji přetiskujeme v úplném znění:

Zdůvodnění návrhu na omezení akreditace 1) u navazujícího magisterského studijního programu „Ekonomie a hospodářská správa“ se studijními obory „Ekonomická analýza“. „Hospodářská politika“, „Regionální studia“, „Veřejná správa“ uskutečňovaného Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze, 2) u navazujícího magisterského studijního programu „Economics and Economic Administration“ se studijními obory „Economic Analysis“, „Economic Policy“, „Regional Studies“ a výukou v anglickém jazyce uskutečňovaného Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze.

I. Zdůvodnění vztahující se ke všem oborům:

  1. Zcela nedostatečné zabezpečení předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II. Jde o předměty, které vstupují do státní zkoušky z ekonomie. Mikroekonomii II vyučuje externista na úvazek 0,2, u něhož jsou v předložené zprávě uvedeny nepravdivé údaje (a to nepravdivé v době podpisu i v době podání zprávy) o působení na jiných pracovištích – liší se údaje o výši pracovních úvazků s údaji uvedenými v žádostech jiných vysokých škol, kde má zároveň sjednán pracovní poměr. Takto nízký úvazek neumožňuje kvalitní zabezpečení profilujícího předmětu, navíc nepravdivé údaje uvedené v žádosti mohou být samy o sobě důvodem k neudělení akreditace (dle § 79 odst. 5 písm. e) zákona o vysokých školách). Makroekonomii II vyučuje vyučující působící sice na plný úvazek, ale bez vědecké hodnosti nebo Ph.D. a bez adekvátní publikační činnosti. Národohospodářská fakulta tedy zřejmě nedisponuje vlastními vyučujícími schopným zabezpečit předměty státní zkoušky Ekonomie na magisterské úrovni.
  2. Kontrolní zpráva obsahuje řadu neúplných či zavádějících informací. Jsou zde uvedeni vyučující, jimž již v červnu skončila smlouva a není uvedeno, zda jim smlouva byla obnovena, či zda z fakulty odešli. Jsou zde uvedeni vyučující, kteří ukončují pracovněprávní vztah k 30. 9. 2014 (docent na plný úvazek a profesorka na částečný úvazek), přičemž v době podávání kontrolní zprávy byl již jejich odchod zřejmý a fakulta tuto informaci AK neposkytla, stejně tak jako neposkytla informace, kdo tyto vyučující nahradí.
  3. Vyučující v daných oborech jsou velmi často externisté, v některých případech jejich pracovní zátěž přesahuje i 2 celé úvazky, což odporuje standardům AK. Na fakultě působí velmi málo vyučujících na plný pracovní poměr, kteří by plně zabezpečovali teoretické předměty studijního programu, rozvíjeli své obory a vytvářeli standardní vysokoškolské prostředí, v němž mají studenti možnost průběžně pracovat se svými vyučujícími. Garanti v některých případech vyučují v garantovaném oboru pouze diplomové semináře, či dokonce v garantovaném oboru nepůsobí vůbec.
  4. Dlouhodobě se neřeší generační struktura. Ve dvou případech garanti oboru přesahují věk 70 let, více vyučujících se blíží věku 70 let, v této chvíli ještě s kvalitními publikacemi. Významný předmět zabezpečuje i vyučující s rokem narození 1935 (s kvalitními publikacemi) a 1939 (bez adekvátní publikační aktivity). Vyučující staršího věku, pokud publikují, mohou být výrazným obohacením oboru, je ale nutné generační strukturu řešit z hlediska perspektiv rozvoje oboru generační strukturu. 
  5. Nedošlo ke zlepšení kvalifikační struktury zabezpečení oborů. Fakulta ve zprávě uvádí v období 2013-2014 jmenování dvou nových profesorů bez uvedení jména, úvazku či oboru, ve kterém přednášejí. V projednávaných magisterských oborech tito noví profesoři nepůsobí. Fakulta ve zprávě dále uvádí, že byl zvýšen počet akademických pracovníků o jedenáct odborných asistentů s vědeckou hodností Ph.D. – opět bez uvedení jmen, úvazků či oboru, kde působí. V projednávaných oborech stále působí vyučující bez Ph,D., a to i v profilujících předmětech. Ambiciózní plán (opět bez uvedení konkrétních údajů), jež předpokládá do konce roku 2015 zahájení 10 habilitačních a 4 jmenovacích řízení (4+2 v roce 2014, 6+2 v roce 2015) je naprosto nerealistický, pokud by mělo jít o učitele reálně působící na vysoké škole a vycházející z vlastních zdrojů vysoké školy. Je nepochopitelné, že při analýze situace fakulta požaduje, aby počty docentů a profesorů navýšily ostatní fakulty, které se na zabezpečení studijních oborů podílejí, což má zřejmě vyvolat dojem, že „kvalitu“ personálního zabezpečení negativně ovlivňují jiné fakulty. AK považuje jistou míru mezifakultní spolupráce v rámci VŠE v Praze za pozitivní faktor, ovšem Národohospodářská fakulta příliš odborníky z jiných fakult do výuky v magisterském programu nezapojuje. Ve studijních oborech Veřejná správa, Regionální studia, Hospodářská politika není v oborech zařazen jediný povinný či povinně-volitelný předmět, jež by zajišťovala jiná fakulta, v programu Ekonomické analýzy je jeden povinný předmět z jiné fakulty (přednáší profesor, cvičí jeden vyučující s titulem doc. a dva odborní asistenti s Ph.D.), dále jsou uvedeny tři povinně-volitelné předměty (2 zabezpečují profesoři, jeden zajišťuje docent). Strategie přenášení problému nedostatečného personálního zabezpečení studijních oborů Národohospodářské fakulty na jiné fakulty je zcela nepřijatelná.
  6. Publikační aktivita vyučujících v daných oborech se výrazněji nezlepšila. Přestože fakulta v příloze dokládá své úspěchy v publikačních aktivitách, nemá to dopad na kvalitu zabezpečení studijních oborů. Vyučující působící na plný úvazek, jež by měli tvořit jádro oboru a s nimiž by studenti měli být v každodenním kontaktu, se jen ve velmi omezené míře podílejí na publikacích, které vstupují do RIVu. Publikační výstupy vstupující do RIVu a stávající se i zdrojem financí pro fakultu jsou fakticky nakupovány u externistů, kteří své publikace nemusejí odvádět do databáze za jiné instituce (zahraniční pracovníci, působící v institucích, které nemají statut výzkumných organizací apod.) a kteří získávají úvazek většinou 0,2, aby je mohla fakulta vykazovat. Z toho důvodu má také fakulta „výborný“ poměr počtu přepočtených úvazků a počtu výstupu v RIVu. Kvalitu výuky tito „vyučující“ ale ovlivňují jen v minimální míře, či vůbec ne. Fakulta uvádí za období 2011-2014 67 titulů v časopisech s IF. Při podrobnější analýze lze konstatovat, že u 16 publikací nepůsobí autor (či žádný z autorů) již na Národohospodářské fakultě VŠE, u 29 publikací je autor (či alespoň jeden z autorů) externí učitel na NF a pouze u 22 titulů, tj. pouze u jedné třetiny publikací, je autor (či alespoň jeden z autorů) interním pracovníkem fakulty. Z toho je zjevné, že uváděné publikační výstupy jen v malé míře ovlivňují kvalitu pedagogického působení.
  7. Výzkumné granty a projekty nejsou dostatečné: Zpráva uvádí stejné související výzkumné projety pro všechny obory (uvedena je pouze kategorie zdroje, ale není uveden konkrétní poskytovatel, ani konkrétní příjemce grantu). Na základě konkretizace uvedených údajů v databázi VŠE v Praze lze konstatovat, že za posledních pět let byly řešeny 3 granty GAČR (2 z historie a 1 z oblasti životního prostředí, kdy příslušný řešitel již fakultu opustil). Jeden grant z kategorie B se nepodařilo v databázi dohledat. Jde o „Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie“, je tedy otázkou, zda jeho příjemcem byla VŠE v Praze, respektive Národohospodářská fakulta, obdobný otazník je u uvedeného grantu z kategorie C „Analýza a zhodnocení problematiky vztahů měst a venkova v návaznosti na implementaci Prvního akčního plánu pro implementaci Územní agendy EU“. Dále byl v daném období pěti let řešen jeden grant MŠMT zaměřený na kohezní politiku EU a jeden grant TAČR „Optimalizace systému investičních pobídek“. AK si je vědoma, že obecně je situace pro získávání grantů v ČR nepříznivá, lze ocenit, že fakulta podala v letošním roce projekty GAČR, jejichž výsledky dosud nejsou známy, je ale otázkou, zda v případném výzkumu budou jako řešitelé či spolupracovníci zapojení učitelé zabezpečující výuku ve studijních oborech. Ve zprávě se tato informace neobjevuje. 

II. Zdůvodnění k jednotlivým oborům:

A) Veřejná správa
Zápis ze zasedání AK č. 04-13: AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení, vědecké, výzkumné a publikační činnosti v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. AK upozorňuje na nutnost řešení garance oboru v souvislosti s perspektivou vývoje oboru a na celkově slabou publikační činnost. Někteří vyučující nepublikují v oblasti předmětů, které zajišťují. AK rovněž upozorňuje, že studijní obor je z velké části, a to i v oblasti profilujících předmětů, zajišťován vyučujícími, kteří působí na plný pracovní poměr mimo Národohospodářskou fakultu.
Současný stav: Obor Veřejná správa nevykazuje personální zlepšení, naopak jde o zhoršení oproti situaci před rokem. Garant oboru (ročník narození 1943) formálně splňuje kritéria, ale jeho publikační činnost je slabá, není zřetelný nástupce. Zabezpečení státnicových předmětů z ekonomie je zcela nedostatečné. Pouze 4 vyučující působí na fakultě na plný pracovní poměr, z toho jeden pracovník bez Ph.D., jeden garant oboru a jeden garant jiného oboru (profesoři) a jedna docentka. Z 12 povinných předmětů nejsou 4 zabezpečeny vyučujícími splňujícími standardy AK pro studijní programy. U vyučujícího 1 povinného předmětu jsou uvedeny nepravdivé údaje. U vyučujících 2 povinných předmětů skončila v červnu pracovní smlouva, aniž by fakulta podala informaci, jak situaci řeší. U povinně volitelného předmětu odchází přednášející profesor, o čemž fakulta neinformovala. Zcela nepřijatelné je zabezpečení předmětu Správní právo a správní řízení. Přestože fakulta zdůrazňuje kvalitní publikační výstupy a přináší jejich souhrnný seznam 2011 – květen 2014, z 16 uvedených vyučujících v tomto oboru se autorsky na uvedených publikacích fakulty podílelo pouze 6, z toho jednomu skončila smlouva v červnu, další odchází k 30. 9. 2014, což znamená, že na daných publikacích se podíleli pouze 4 současní vyučující. Z těchto 4 vyučujících vstupujících do RIVu jsou pouze 2 zaměstnáni na plný pracovní úvazek. V seznamu autorů významných publikací fakulty se neobjevuje ani garant oboru. Výzkumná činnost (řešené granty) nemá příliš vztah k oboru a také nikdo z oboru se zřejmě na těchto grantech nepodílel (podklady nebyly v tomto smyslu upřesněny, AK vychází z databází VŠE v Praze).
B) Regionální studia
Zápis ze zasedání AK č. 04-13: AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení, vědecké, výzkumné a publikační činnosti v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. Garant studijního oboru nevykazuje odpovídající publikační činnost. AK upozorňuje na nutnost řešení garance oboru v souvislosti s perspektivou vývoje oboru. AK upozorňuje na celkově slabou publikační činnost. Někteří vyučující nepublikují v oblasti předmětů, které zajišťují. AK rovněž upozorňuje, že studijní obor je z velké části, a to i v oblasti profilujících předmětů, zajišťován vyučujícími, kteří působí na plný pracovní poměr mimo Národohospodářskou fakultu. 
Současný stav: Obor Regionální studia vykazuje v oborové části jistá zlepšení. Garant oboru (ročník narození 1943) překračuje celkovým objemem svých úvazků limit daný standardy AK. Jeho publikační činnost se zvýšila (spoluautor jednoho článku s IF), není ale zřetelný nástupce. Zabezpečení státnicových předmětů z ekonomie je zcela nedostatečné. Na fakultě působí na plný pracovní poměr 7 vyučujících, z toho jeden pracovník bez Ph.D, jeden garant oboru (prof.), 3 docenti a 2 pracovníci s Ph.D., to vytváří šanci na stabilizaci situace. Z 11 povinných předmětů však nejsou 2 zabezpečeny vyučujícími splňujícími standardy AK pro studijní programy; u vyučujícího 2 povinných předmětů jsou navíc uvedeny nepravdivé údaje. U vyučujících 2 povinných předmětů skončila v červnu pracovní smlouva, aniž by fakulta podala informaci, jak situaci řeší. Z jednoho povinného předmětu odchází přednášející profesor, na což fakulta neupozornila a není jasné, jak to bude řešit. Na zveřejněných publikačních aktivitách z let 2011 – 2014 se z 15 uvedených vyučujících autorsky podílí 10, z toho jednomu skončila smlouva v červnu, další odchází k 30. 9. 2014, což znamená, že se podílí 8 současných vyučujících. Z těchto 8 vyučujících vstupujících do RIVu má 5 vyučujících plný úvazek. Výzkumná činnost (řešené granty) má částečný vztah k oboru, vyučující z oboru byl řešitelem jednoho grantu MŠMT.
C) Hospodářská politika
Zápis ze zasedání AK č. 04-13: AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a vědecké, výzkumné a publikační činnosti v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. Personální zabezpečení studijního programu je nedostatečné, garant studijního oboru se odborně nevěnuje hospodářské politice. Personální zabezpečení studijního oboru je do značné míry postaveno na vyučujících, kteří působí v rozsahu plného úvazku na jiných institucích. Publikační činnost vyučujících, kteří působí na pracovišti v rozsahu plného úvazku, v renomovaných časopisech a monografiích je nedostatečná, a často neodpovídá vyučovaným studijním předmětům. 
Současný stav: Obor Hospodářská politika nevykazuje zlepšení. Garant oboru splňuje kritéria, ale v rámci oboru zabezpečuje pouze předmět Projekt diplomové práce, na výuce jednotlivých oborových předmětů se nepodílí. Zabezpečení státnicových předmětů z ekonomie je zcela nedostatečné. Na plný pracovní poměr působí na fakultě 9 vyučujících, z toho jeden pracovník bez Ph.D, jeden garant oboru (prof.), 5 docentů (z toho jeden odchází k 30. 9. 2014, další dva jsou uvedeni pouze k projektu diplomové práce) a 2 pracovníci s Ph.D. (z toho jeden má celkem 2 úvazky). Z 11 povinných předmětů 4 nejsou zabezpečeny vyučujícími splňujícími standardy AK pro studijní programy; u vyučujícího 1 povinného předmětu jsou uvedeny nepravdivé údaje. U vyučujících 2 povinných předmětů skončila v červnu pracovní smlouva, na což fakulta neupozornila a není jasné, jak to bude řešit. Z jednoho povinného předmětu odchází přednášející profesor, na což fakulta neupozornila a není jasné, jak to bude řešit. U jednoho povinného předmětu odchází docent a není jasné, jak bude fakulta situaci řešit. Na zveřejněných publikačních aktivitách z let 2011 – 2014 se z 20 uvedených vyučujících autorsky podílí 9, z toho jednomu skončila smlouva v červnu, další odchází k 30. 9. 2014, což znamená 7 současných vyučujících. Z těchto 7 vyučujících vstupujících do RIVu je 5 vyučujících na plný úvazek, z toho ale 2 zabezpečují pouze projekt diplomové práce. Garant oboru se autorsky na uvedených výstupech nepodílí. Výzkumná činnost (řešené granty) má jen částečný vztah k oboru.
D) Ekonomická analýza
Zápis ze zasedání AK č. 04-13: AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení, včetně publikační činnosti, a vědecko-výzkumné činnosti pracoviště v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. Publikační činnost vyučujících, kteří působí na pracovišti v rozsahu plného úvazku, v renomovaných časopisech a monografiích je nedostatečná a často neodpovídá odbornosti vyučovaných předmětů. Na pracovišti není, s výjimkou jednoho končícího pravděpodobně postdoktorského grantu, řešen žádný externí výzkumný projekt.
Současný stav: Obor Ekonomická analýza nevykazuje v oborové části zlepšení. Garant oboru ve studijním oboru neučí, fakulta neuvádí o garantovi údaje o výši úvazku, dalších zaměstnáních, apod. Garant se neobjevuje ani jako autor v seznamu nejvýznamnějších publikačních aktivit 2011 – 2014. Zabezpečení předmětů státní zkoušky z ekonomie je nedostatečné, navíc i poměrně nejasně koncipované. V programu jsou uvedeny názvy Mikroekonomie II a Makroekonomie II v angličtině, k vyučujícímu Mikroekonomie II přibyl i vyučující zahraničního původu s adekvátními publikacemi. Není ale jasné, zda studenti mají povinnost či jen možnost zvolit anglický kurz, navíc Makroekonomii II (s anglickým názvem) vyučuje pouze český vyučující. Úvazek zahraničního vyučujícího je ve zprávě uveden jako plný pracovní úvazek, zatímco v informační databázi VŠE v Praze je uveden jako pracovník bez pracovního úvazku. Na plný pracovní úvazek působí 10 vyučujících (z toho 5 je z jiných fakult VŠE v Praze), z pracovníků fakulty jde o jednoho pracovníka bez Ph.D, 1 docenta (který odchází) a 3 pracovníky s Ph.D.(z nichž jeden nesplňuje standardy AK z hlediska úvazku). Z 11 povinných předmětů nejsou 4 zabezpečeny vyučujícími v souladu se standardy AK pro studijní programy; u vyučujícího 1 povinného předmětu jsou uvedeny nepravdivé údaje. U jednoho povinného předmětu odchází vyu čující docent, na což fakulta neupozornila a není jasné, jak to bude řešit. Na zveřejněných publikačních aktivitách z let 2011 – 2014 se ze 14 uvedených vyučujících (bez vyučujících z jiných fakult, kteří vykazují publikační činnost na své fakultě) podílí 9, z nichž pouze 3 jsou na plný úvazek. Výzkumná činnost (řešené granty) má částečný vztah k oboru, vyučující z oboru byl řešitelem jednoho grantu MŠMT. 

Závěry

AK shledala při uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu Ekonomie a hospodářská správa se studijními obory Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Regionální studia a Veřejná správa a navazujícího magisterského studijního programu Economics and Economic Administration se studijními obory Economic Analysis, Economic Policy a Regional Studies závažné nedostatky a podle § 85 odst. 2 zákona o vysokých školách navrhuje omezení akreditace u všech uvedených studijních oborů. Přes upozornění podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách a stanovení lhůty na zjednání nápravy fakulta nezahájila koncepční změny, neřešila aktuální problémy. Naopak výrazná fluktuace pracovníků a spoléhání na publikace externistů posiluje situaci, kdy personální zabezpečení již nevytváří předpoklady pro kvalitní přípravu absolventů magisterského studijního programu a pro roz voj příslušných studijních oborů na fakultě. Pouze ve výjimečných případech vyučující na plný úvazek zabezpečuje oborově profilový předmět a publikuje ve významných publikacích vstupujících do RIV.
 
Vzhledem k závažnému propadu v personálním zabezpečení AK žádá, aby Národohospodářská fakulta VŠE v Praze předložila do 31. 12. 2014 kontrolní zprávu
  1. o personální zabezpečení doktorských studijních programů (v rozsahu aktuálních údajů o složení oborové rady, školitelích a vyučujících),
  2. o zabezpečení předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II v magisterském studijním programu, které vstupují do státní zkoušky.

—————

Zpět