Podnět Jána Selepa na celoškolský akademický senát

03.06.2013 00:00
Senátor AS NF Ján Selep poslal podnět celoškolskému akademickému senátu:
 
Vážení členovia predsedníctva AS VŠE,
 
obraciam sa na Vás s týmto listom v dôvere, že pomôžete vyriešiť problematickú situáciu na
Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (NF VŠE). Ako člen fakultného senátu
NF som sa viackrát snažil o riešenie, či len komunikáciu v rámci fakulty tak, aby bol problém čo
najmenej ventilovaný za hranice fakulty a nepoškodzoval tak meno nielen samotnej NF, ale celej
VŠE. Vzhľadom na udalosti, ktoré v poslednej dobe otriasajú NF VŠE by som sa chcel na Vás
obrátiť so žiadosťou o zaradenie tohto podnetu do programu jednania akademického senátu (AS)
VŠE dňa 10.6.2013.
 
Situácia už dávnejšie prekročila hranice NF. Jednou z hlavných príčin je, podľa môjho názoru,
zlyhanie akademického senátu NF, orgánu, ktorý mal poskytnúť priestor pre riešenie a orgánu
ktorého som členom. V prílohe 2 môžete nájsť zoznam toho najdôležitejšieho, čo sa na AS NF
deje. Napriek viacerým výzvam (vrátane výzvy od AS VŠE) odmieta AS NF vytvoriť priestor
pre riešenie, odmieta dokonca priznať aj existenciu samotného problému. V kontraste k týmto
vyhláseniam sú predžalobné zásielky niekoľkým študentom a vyučujúcemu od JUDr. Sokola,
právneho zástupcu doc. Miroslava Ševčíka.
 
V reakcii na znepokojujúce udalosti na NF vznikla študentská iniciatíva „prosba senátu VŠE“.
Ako som sa mohol presvedčiť, pod tento text (príloha 1) pripojilo svoj podpis už takmer 200
študentov a ich počet stále narastá. Dôveryhodnosť iniciatívy zabezpečuje dvojstupňové
overovanie príslušnosti študenta k NF cez školský email. Zatiaľ bolo úspešne overených 110
z celkovo 130 preskúmaných.
 
Budem veľmi rád ak zvážite túto prosbu a umožníte sa členom AS VŠE vyjadriť k problému
z pozície nezávislého najvyššieho zastupiteľského orgánu na VŠE. Situácia na NF VŠE je
neúnosná a predlžovanie škodí povesti NF, ako aj celej VŠE.
 
Ďakujem.
S pozdravom,
Ján Selep
V Prahe, dňa 3. 6. 2013
 
Autor je študentom magisterského programu Ekonomická analýza na NF VŠE, magisterským
študentom IES FSV Univerzity Karlovej a členom akademického senátu NF.

—————

Zpět